Antud moodul on e-õppe kursuse "Hoonete enerigtõhususe tagamine BIMi abil" täiendav õppemoodul spetsialistidele, mille peamine eesmärk on õpetada, kuidas aitab BIMi kasutamine tagada hoonete energiatõhusust. Selle mooduli sihtgrupiks on nii arhitektid, energiatõhususe spetsialistid kui ehitusinsenerid.

Mooduli alateemad:

  • Õhuga kontaktis oleva piirdetarindi (katus, välissein) soojusläbivus. 
  • Pinnasega kontaktis oleva piirdetarindi (põrand, keldrisein) soojusläbivus. 
  • Piirdetarindite soojusläbivus ja õhulekked. Info ülekandmine BIMist energiatõhususe tarkvarasse. 
  • Tehnosüsteemid ja nende mõju energiatõhususele: Ventilatsioon ja küte. 
  • Taastuvenergiaallikad ja nende mõju energiatõhususele. 
  • BIM ja energiatõhusus projekteerimise ja ehitamise hankes. 
  • BIM Strateegia, nõuded ja praktika erinevates etappides. 
  • BIM 5D: Kuluoptimaalsed lahendused ja eelarve prognoosimine.

Mooduli kontrollvorm:

Antud mooduli õppematerjalide baasil on koostatud lõputesti küsimusi. Test tuleb sooritada neil, kes soovivad iseseisva õppe baasil koguda täiendkoolituspunkte.

  


Last modified: Tuesday, 8 October 2019, 5:17 PM