Tere tulemast mini e-kursustele "BIM baasteadmised" !

Tänasel päeval on ehitusinfo modelleerimine muutunud üha populaarsemaks nii arhitektide, inseneride kui peatöötvõtjate seas. Põhjus selleks on ilmne. Nimelt on globaalsed trendid viinud selleni, et projektid muutuvad üha keerukamateks, samas kui tehnoloogia võidukäik aitab erivaldkondade professionaalidel töötada tulemuslikumalt ning tõhusamalt. Just siin tulebki mängu ehitusinfo modelleerimine (ingl building information modelling ehk lühendatult: BIM). 

BIM on intelligentne, mudelil baseeruv protsess, mis liidab arhitektuuri-inseneeria-ehituse valdkonna professionaale viisil, et nad saaksid efektiivsemalt projekteerida, ehitada ning teostada hoonete, infrastruktuuri korrashoidu. Lühiülevaate saamiseks BIMi olemusest vaata allolevat videot.


BIM-i kasutamise läbi loovad arhitektid/insenerid digitaalse 3D mudeli, mis kaasab andmeid nii füüsikaliste kui funktsionaalsete karakteristikute tähenduses. BIM-i võimekus seisneb ennekõike koostöös, milles arhitektid, insenerid ning peatöövõtjad jagavad koordineeritud mudeleid, selgitamaks, kuidas nende panus sobitub projekti kui tervikusse, mis omakorda aitab erinevatel osapooltel töötada senisest efektiivsemalt.

Mudeli andmestik defineerib projekteeritud elemendid ning loob omavahelise käitumisreeglistiku ning suhestumise erinevate mudeli komponentide vahel. Seega, kui mudeli elementi muudetakse, siis uuendatakse ka kõiki selle elemendiga seotud vaateid, sealhulgas lõikeid, vertikaale ning paberilehe vaateid. Mudelis olevat infot saab kaasata selleks, et projekti parendada enne, kui seda hakatakse reaalselt välja ehitama. See aitab luua paremaid allhankeid ning kooskõlastusi läbi hüperrealistlike visualiseeringute, et projektiga seotud kavatsus oleks üheselt mõistetav ka ehitusplatsi tähenduses. Aga üks olulisemaid aspekte on hoida mudelit intelligentsena selle eskiisist kuni väljaehitamiseni.

BIM pakub ligipääsu projekti ehitatavuse küsimustele, et seeläbi parendada ehitusetapi tulemuslikkust ning tõhusust aga samas pakkudes ka paremat arusaama ehitise funktsioneerimisest ning korrashoiust tulevikus. Tellija saab BIM-i kasutada ennetava hooldusgraafiku loomiseks, varahalduseks ning rajatise kui terviku haldamiseks, sealhulgas käsitlemaks võimalikke renoveerimisega või lammutamisega seotud projekte.

Kui töötada BIM-i põhimõtete järgi, väheneb projektiga seotud risk, paraneb projekti elluviimisplaan, saavutatakse kulude kokkuhoid ja see kõik väljendub projekti paremas lõpptulemuses. Tänast BIM-i kasutuselevõttu hoogustavad erinevad pilveteenustel baseeruvad lahendused, mis aitavad projektmeeskondadel koostöötada täiesti uutel viisidel. Just globaalne trend on see, miks arhitektuuri/inseneeria/ehituse valdkond on täna suures muutumises. Ja ta tõesti vajab seda, sest ehitusvaldkonna üldine efektiivsus on olnud tehnoloogiate pidurdamatul arenemisel endiselt püsinud muutumatuna.

Ettevõtted, kes soovivad võita rohkem pakkumisi, edastada projekte senisest efektiivsemalt ning projekteerida paremaid ehitisi, vajavad võimekaid lahendusi ning seniste (aegunud ning ebaefektiivsete) tööprotsesside muutmist. Seda võimalust just BIM pakubki.

Mini e-kursused "BIMi baasteadmised" käsitlevad BIMi mõistet ning selle tänaseid rakendusvõimalusi lähtuvalt ehitise elukaares osalevast rollist, osalejast. Need mini e-kursused on ennekõike suunatud esmatutvujale, kes alles on tegemas esmaseid samme BIMi kasutusele võtuks oma tänastes tööprotsessides, kuid kindlasti leiab uut ja huvitavad ka see, kes täna juba on BIMi põhiseid projekte ellu viinud. 

BIM kui ehituse valdkonnas kasutatav akronüüm ei ole see "üks ja ainus asi", millel silma peal tasub hoida. BIMiga on seotud ja annavad sisendi väga paljud teised tehnoloogilised lahendused, mistõttu ongi oluline näha suuremat pilti ja mitte ainult lähtuda sellest, kuidas mina oma tööd paremaks/efektiivsemaks saan muuta aga kuidas parendada ka koostööd teistega. Ehk siis BIMi juures on väga oluline tähelepanu koostööl, info vahetamisel, kokkupuutepunktide leidmisel. Tihtipeale räägitakse, et BIMi kasutamine tähendab tänaste tööprotsesside väga kriitilist üle vaatamist, hindamist, tasuvuse uuringuid, katsetamist/piloteerimist - ehk siis ükski uus asi ei pruugi tulemust anda kohe esimesl päeval, vaid see võtabki aega. Allpoole on esitatud üks võimalik "pilveke" erinevatest ehitussektorit puudutavatest tehnoloogilistest lahendustest/võimalustest ja igaüks leiab siit oma enda "jooned", millega BIM just tema valdkonnas kõige rohkem seostub, kokku puutub.


Tegemist on McKinsey&Company poolt läbi viidud uuringuga USA-s, kus vaatluse all oli ca 2500 ehitusega seotud ettevõtet ja neil paluti kaardistada tänaseid tehnoloogilisi lahendusi, mida nemad kasutavad või kus nemad kokkupuutepunkte näevad. Pane tähele, et BIM on vaid üks "mumm" ja mida suurem see on, seda rohkem ettevõtteid seda täna kasutab, kuid sama oluline on järgida, et BIM ei ole see üks ja ainus, vaid see on seotud paljude teiste tehnoloogiliste lahendustega nagu 3D modelleerimise laiem kasutuselevõtt, droonide kasutamine ehituses, robootika, masinnägemine (tehisintellekt). Ehk siis mida "jämedam" joon neid mumme ühendab, seda rohkem nähakse neis koostöökohti ja üks on nii-öelda teise toetuseks. Antud e-kursustutel tutvud sa seega põgusalt erinevate tehnoloogiliste lahendustega, mida me saame liita ehitusinfo modelleerimise alla.

Pane tähele, et tegemist on BIMi sissejuhatavate e-kursustega ning õppimine toimub iseseisvalt (sh õppematerjalide lugemine/videote vaatamine, testide sooritamine) ning kursuse edukat lõpetamist tähistavad erinevate, kuid automaatselt hinnatavate tegevuste täitmine. Põhjalikemaid, BIMiga seotud kursuseid võid edaspidi õppida nii mikroõppekava kui ka üksikute kursuste võtmisega läbi TalTech avatud ülikooli. 

Kursused eeldavad registreerumist läbi TalTech veebilehe. Registreerumine käib üksikule mini e-kursusele, siin esitatud kui eraldiseisev moodul. Seejärel edastatakse teile kursusele registreerumise võti, mis annabki teile ligipääsu üksiku mooduli tegevustele, mis võimaldab iseseisvalt antud, üksikut moodulit (mini e-kursust) läbida. Sõltuvalt e-kursusest võib õppimine eeldada ka kindla tarkvara/veebiteenuse kasutamist, kuid need on valitud selliselt, et neile on vaba juurdepääs. Tarkvara/veebiteenuse kasutamine antud kursusel püüab teooriat praktikana esitada, mistõttu on see oluline komponent ka nii-öelda ühepoolsel õppimisel, kus otseselt õppejõud (kursuse läbiviija) jooksvat tagasisidet ei anna. Juhul kui soovid aga edaspidi laiapõhjalisemat BIMiga seotud õpet, siis leiad laiendatud õppeainete valiku vastava mini e-kursuse juurest. 

Mis on e-kursuste taust?

  • Antud mini e-kursused on välja arendatud RKT täiendõppe tellimusest lähtuvalt uuringust "OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest".


Kursuse ülesehitusest

E-kursuse iga moodul on omaette nö mini e-kursus. Igale ühele tuleb eraldi registreeruda lähtuvalt oma huvist. Ehkki õppematerjal võib olla ligipääsetav ka niisama (ilma registreerumiseta), siis e-kursuse läbimiseks on vajalik registreerumine, misjärel saab ligipääsu erinevatele tegevustele, mis on vajalik edukaks lõpetamiseks. Kuna kõik e-kursused on eraldiseisvad, siis nende sisu võib sissejuhatavate teemade lõikes ka kattuda (nt üldine BIMi taust, üldised viited/juhised jne). Iga moodul esitab ka valdkonna põhist lisamaterjali/fookust. Moodulites (mini e-kursustes) esitatud info kinnistamiseks tuleb läbida interaktiivsed testid, osalt ka tegevused mõnda tarkvara või veebiteenust kasutades. Selle baasil kinnistatakse õpitu ning fikseeritakse mini e-kursuse edukas läbimine. 

Mini e-kursuse põhitegevused on järjestatud ning neid ei saa suvalises järjekorras läbida (näiteks kui eelmine põhitegevus on sooritamata). Sellekohase märke leiad iga tegevuse juures, mis siis eeldab eelmise tegevuse läbimist. Kursuse õppeprotsessi kirjeldab ka "Õpijuhis / tegevuskava". Loe seda hoolikalt!

Kursusel osalejana saad esmalt läbi viia eneseanalüüsi ning seejärel täita ka lühikese enesetutvustuse. Kui eneseanalüüsid on nähtavad vaid osaleja endale, siis enesetutvustus on mõeldud ennekõike selleks, et näidata kaasõppijale, kes temaga samal kursusel õpib ja seeläbi võimaldada ka diskussiooni kui selleks peaks olema soov.

Iga kursuse element, kus Sinult oodatakse tegutsemist, sisaldab alati ka lisajuhiseid, mida täpsemalt tegema peaksid.

Kui peaks tekkima takistusi, siis võta julgelt ühendust kursuse läbiviijaga. Annan endast parima, et operatiivselt vastata, kuid kuna tegemist on iseseisva e-kursusega, siis võib vastamine võtta aega. Mistõttu tasub koheselt oma küsimus võimalikult täpselt esitada, lisa juurde ekraanipilte jmt.  


Head osalemist! 

Raido Puust, MSc, PhD
raido.puust@taltech.ee
 
Last modified: Friday, 16 September 2022, 9:45 AM