CIC BIM-protokolli kohaldamise peamised põhimõtted on järgmised:

  • Varasemate ehitusprojektide lepinguliste kokkulepete osas on tehtud minimaalsed vajalikud muudatused;
  • Ettenähtud informatsiooni esitamine ja jagamine on kohustuslik, kasutades ühtset andmeedastuse keskkonda, mis vastab tellija infonõuetele (EIR) ning BIM rakenduskavale;
  • Projekti meeskonna liikmetelt võidakse nõuda töö / teenuse pakkumisel tööandja turvanõuete ja protseduuride järgimist;
  • Protokoll tuleks integreerida kõigi projektimeeskondade lepingutesse, luues BIMi jaoks ühtse raamistiku;
  • Protokoll on paindlik ja sobib kasutamiseks kõigis BIM Level 2 tüüpi projektides (sõltumata hankevormist, kas traditsioonilisem või koostööle keskenduv, näiteks allianss tüüpi).

CIC BIM-protokolli näitel on seal olevad lisad ainsad dokumendid, mis tuleb projekti spetsiifilise informatsiooniga täita:

  • Appendix 1 - vastutuse maatriks
  • Appendix 2 - infonõuded
On oluline, et kõigil projektimeeskonna liikmetel oleks identne BIM protokoll ja selle lisad. CIC BIM protokolli ei pea tegema kohustuslikuks, et BIM Level 2 oleks tagatud, kuid see toetab selle efektiivsemat edastust, mida on varasemalt katsetatud. Muuhulgas võib JCT BIM Practice Note lisadokumendist lugeda: 

"Üldiselt tunnistatakse, et protokolli kasutamine on kõige tõhusam viis tagada kõigi projektis osalejate tegevuste kontrollimine nii, et BIMi põhimõtteid ja -standardeid rakendataks projekti algusest kuni projekti kättetoimetamiseni ning see oleks ehitise korrashoiu etapis varahaldusele väärtust loov (või ka lihtsalt vara hilisema muutmise või utiliseerimise tähenduses)."


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 6:59 PM