BIM Level 2 tasemel töötamine tähendab teatud muudatusi ka autoriõiguse seaduse, lepinguvormide ning kindlustuskatte kontekstis, kuid teiste riikide näitel on BIM strateegia koostamise käigus jõutud järeldusteni, et tegelikult on vaja vaid mõningast lisainvesteeringut, et töötada välja standardprotokollid, teenuse ajakavad, mis siis määravad BIMi kesksed rollid, töötamise viisid ning soovitud väljundid.

Siinkohal on näitena toodud UK Construction Industry Council (CIC) poolt välja töötatud BIM protokoll, mis toetab BIM Level 2 põhist projekti ning mis on sisuliselt erinevate dokumentide/lepingute ühtne lisa, kehtestades tööandjale ja töötajatele täiendavad õigused ja kohustused ehitusinfo mudelite mahus. Protokoll kaasatakse ametikoha või lepingu lisana.  

BIM protokolliga kehtestatakse tarnijatele nõue pakkuda täpsustatud BIMi, mis vastab nõutud detailsuse tasemetele (ingl levels of detail) ja see sisaldab sätteid, mis toetavad edastava toote (informatsiooni) andemahu lähtuvalt projekti staadiumist.

Joint Contracts Tribunal (JCT) soovitusel (Limited BIM Practice note) märgitakse, et BIM protokoll peaks olema töövõtu dokumentatsioonis ning peatöövõtja lepingus klausliga, et seda vajadusel rakendatakse ka alltöövõttudes. Seetõttu peaksid BIMi nõuded (ja vastavad protokollinõuded) olema algusest peale määratletud ja neid juhiks tööandja, et tagada vara elukaareülene väärtusahel. 

Protokoll pakub ka informatsiooni koostajatele olulisi lisakaitseid läbi BIM-spetsiifiliste litsentside lisamise. Protokoll julgustab ka tõhusat koostööd, tuues sisse infojuhi (ingl information manager) rolli ja lisades sätted, mis muudavad infohaldusega seotud standardite (nt EN ISO 19650 seeria) kasutamise lepinguliseks nõudeks.

Protokoll põhineb otsestel lepingulistel suhetel tööandja ja pakkuja vahel. See ei loo täiendavaid õigusi ega kohustusi erinevate pakkujate vahel. Protokoll on loodud kasutamiseks tööandja ja võimalusel ka konsultantide/töövõtjate poolt, kes saavad protokolli teatud osasid kasutada allhangete haldamiseks.


Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:33 PM