Tegevuse infoedastuse plaan (ingl task information delivery plan, TIDP) on tööülesande põhine infoedastuse loend, mis kaasab formaati, kuupäeva ning vastutusi.

Iga töörühma juhataja vastutus on koostada oma TIDP, mis aitab seejärel MIDP-d välja töötada. Igal ülesandel peab olema vastav verstapost, mis vastab üldisele projekteerimis- ja ehitusprogrammile, võttes arvesse informatsiooni koostamise järjestusnõudeid.

Igas ülesandes kirjeldatakse ka üksikasjalikult iga tarnija vastutust informatsiooni lõikes ja näidatakse, kuidas vastutus projektdokumentide ettevalmistamise eest kandub ühest meeskonnast teise. Tegeuvse infoedastuse plaani malli näidis on integreeritud lepingujärgsesse BIM rakenduskava malli.


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 6:46 PM