Põhiprojekti staadiumis arendatakse projekti infomudelit (ingl project information model, PIM) edasi läbi koordineerimise ühes mõõdulise täpsusega. EN ISO 19650-2 sätestab, et selles staadiumis peavad mudelid olema välja arendatud piisava täpsusega, et oleks võimalik kontrollida nende vastavust lähtuvalt õigusnormidest. Mudelit tuleb arendada viisil, et selles sisalduvat tootmiseks vajalikku teavet saaks kasutada pakkumismenetluses. Disaini tervikuna ning selle mudeleid arendatakse edasi ennekõike tehnilisest vaatepunktist, kusjuures iga projekteerija peab arvestama sellise täpsusastmega, mis on seatud peamises infoedastuse plaanis (ingl master information delivery plan, MIDP). Projekti infomudel on saavutanud sellise täpsuse, et on võimalik kaasata allhankijate poolt edastatud mudeleid ning mis toetab sihthinna (ingl target price) kokkuleppet või garanteeritud maksimaalset võimalikku hinda (ingl guaranteed maximum price, GMP). Samuti peaks mudelitest saadud teabe põhjal olema võimalik välja töötada üksikasjalik ehitusmetoodika, riskijuhtimisplaan ja korrashoiuplaan.

Staadiumi olulisemad tegevused

 1. Tarneahela vastukaja, BIM rakenduskava 
 2. MIDP / RACI / TIDP loomine
 3. BIM protokoll
 4. PIM andmevahetus ning valideerimine

Olulisemad standardid

 • EN ISO 19650 seeria standardid

Olulised verstapostid

 • Projekti infomudel (ingl project information model, PIM): Kontrollige andmevahetust ning valideerimist lähtuvalt korduma kippuvatest küsimustest
 • Kontrollige regulaarselt turvastrateegiat ning reageerige vahejuhtumitele ja rikkumistele oluliste sisemiste või väliste muudatustega
 • Viige läbi regulaarseid mudeli ülevaatusega seotud kohtumisi

Korduma kippuvad küsimused

Tüüpilise ehitusprojekti vältel vahetatakse üksteisega suurel hulgal andmeid ning informatsiooni. Korduma kippuvate küsimuste sektsioon aitab kaardistada minimaalseid infonõudeid lähtuvalt projektis staadiumist viisil, et need oleksid seotud äriprotsesidega. Sisuliselt annavad vastused sedalaadi küsimustele suunised, millal saab ühelt tööprotsessilt (tegevuselt) liikuda järgmise juurde.

 • Küsimus: Kas usaldusväärse pakkumise saamiseks on ehitusplatsi kohta piisavalt teavet?
  • Vastus: Nõue: 2D baasil loodud 3D mudel, mis kaasab laserskaneeringut (lisaks võib olla kaasatud kõrglahutuslik aerofoto).
 • Küsimus: Olukorras, kus kavandatav projekt on juurdeehitus või olemasoleva renoveerimine (rekonstrueerimine), siis kuidas uued tegevused integreeritakse/koordineeritakse olemasolevate teenustega?
  • Vastus: Olemasolevate teenuste/liideste osas viiakse läbi 3D mõõdistus.
 • Küsimus: Kas projekteerijad saavad tagada, et projekt viiakse ellu ohutult?
  • Vastus: Ehitusloogika kirjeldamine, milles kajastatakse kuidas kõrge riskiga elemente välditakse või kontrollitakse.
 • Küsimus: Kuidas esitletakse ettepanekuid tellijale?
  • Vastus: Esitletakse kui koondmudelit, milles eksisteerivad erinevad komponentide tasemed (grupid) konstruktsiooni kui tehnosüsteemide lõikes, mis lähtuvad konkreetsest standardist. Lisaks saab esitleda 3D visualiseerimist, milles kasutaja saab ise ringi liikuda. Kuvatakse ka ajakava, mis ja millal on planeeritud. Esitletakse üldine simulatsioon, milles on lahendatud tehnosüsteemide põhimõtteline tööpõhimõte. Kaasatakse spetsifikatsioonid, mis näitavad, et kavand vastab seatud nõuetele.
 • Küsimus: Kas leping peegeldab soovitud väljundeid?
  • Vastus: Esitatavad andmed sisaldavad erandite loetelu või töövõtjate ettepanekuid vs tellija infonõuete võrdlevat raportit.
 • Küsimus: Kas projekti asukohas eksisterivad mingid eritingimused/takistused?
  • Vastus: Asukoha eelnev läbivaatus. Omandamise küsimused. Erinevad kooskõlastused.
 • Küsimus: Kas me püsime ajagraafikus?
  • Vastus: 4D simulatsiooni näitamine. Kriitilise tee (ingl critical path) programm, resssursimaatriks, s-kõver (kumulatiivne graafik projekti parameetri vs aeg tähenduses).
 • Küsimus: Kas praegune disain vastab funktsionaalsetele nõuetele?
  • Vastus: Läbilõike 3D mudelid, alade/ruumide vastavusse viimine, simulatsioonid/analüüsid, järelhoolduse uuringud, katsetuste sertifikaadid.
 • Küsimus: Kas disain on koordineeritud?
  • Vastus: Koondmudel, vastuolude kontrolli raport.
 • Küsimus: Kas loodavat vara on võimalik ehitada ning hallata ohutult?
  • Vastus: Mudelit kontrollitakse ehitaja ning opereerimist läbi viiva meeskonna poolt, koostatavuse aruanne.
 • Küsimus: Kas juhendmaterjale on järgitud?
  • Vastus: Vastused näidisküsimustele. Tellija infonõuete loomine. BIMi kasutamise kaardistamine. Investeeringute tasuvusuuring.Last modified: Tuesday, 23 August 2022, 12:28 PM