1. Õppetöö sisu ja ajakava

Õppetöö koosneb veebitundidest ja iseseisvast tööst (sh grupitööd). Kursuse rõhuasetus on iseseisval, ehk e-õppel. Veebitunnid on ennekõike iseseisva töö käigus tekkinud probleemide aruteludeks ehk vestluse vormis. Eeldatakse, et tudeng on teemaga eelnevalt tutvunud ning räägitakse üles kerkinud probleemidest, millest võib-olla ei saanud nii hästi aru kui oleks soovinud. Veebitundides esitletakse õppematerjalide kontsentreeritud vaade, et anda parem lähtepunkt iseseisvatele töödele. Veebitundides osalemine ei ole kohustuslik ning kõik (sh lisaülesannete) materjalid on kättesaadavad ka läbi e-õppe keskkonna. Kursus on jagatud seitsmeks põhimooduliks (lisaks sissejuhatavale osale), mille arvestuslik ajakulu ning iseseisva töö planeerimine nädalate lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

 Nädal  Teema
1-2     Sissejuhatus kursusesse (esimese õppemooduli "Sissejuhatus" baasil).
3 BIM strateegia, ühtne andmehalduskeskkond (CDE), BIMi rakendamise ulatuse analüüs.
4-5 Põhitegevused eskiisi staadiumis. CDE analüüs.
6-7 Põhitegevused eelprojekti staadiumis. BIM rakenduskava.
8-9 Põhitegevused põhiprojekti staadiumis. Ehituse klassifitseerimissüsteem.
10-11 Põhitegevused tööprojekti staadiumis. Mudelpõhine automaatkontroll.
12-13 Põhitegevused teostusmudeli loomise etapis. COBie olemus, rakendamine. 
14-15 Põhitegevused korrashoiu etapis. Droonide kasutamine ehituses.
16 Lõpphindamine.

Nädalakava formaat on soovitusliku iseloomuuga, kuid kinni peab pidama järgmistest tähtaegadest: (a) vahetähtajad, vt tegevuskava ning (b) kõikide kodutööde esitamise tähtaeg kursuse lõpphindeni jõudmiseks - 15. õppenädal. Viimane õppenädal on lisapuhver, kursuse tagasiside esitamiseks ning lõpphindamiseks. Toodud arvestuslik ajakulu on mõeldud ennekõike iseseisvaks aja planeerimiseks. Veebitundide sisu teavitatakse foorumi vahendusel.

Iseseisvad tööd käsitlevad nii teooriat kui ka modelleerimispraktikat erinevates tarkvarades, mis annavad vajalikud eelteadmised kodutööde teostamiseks. Samas tuleb rõhutada, et tegemist ei ole tarkvarade koolitust puudutava kursusega, mis tähendab, et õppemoodulis esitatu ei ole 1:1-le vastavuses kodutöödele esitatavate nõuetega. Teisisõnu, näidismaterjali baasil tuleb kogutud teadmisi rakendada kodutööde loovaks, kuid nõuetekohaseks lahendamiseks, mis võib tähendada ka iseseisvat (või grupipõhist) lisaõppematerajalide otsimist (nt YouTube vahendusel). See on ennekõike seotud kursuse ülesehitusega, kus rõhk ei ole tarkvara õppimisel vaid tarkvaral kui vahendil teooria praktiseerimiseks.  Iseseisvad tööd on valitud nii, et need käsitlevad moodulite teoreetilise osa olulisi aspekte praktikas. Tudeng peab koondhinde saamiseks sooritama kõik iseseisvad tööd (esitamine käib läbi e-õppe keskkonna) ning saama nende eest vähemalt arvestuse (samas tuleb arvestada, et see ei pruugi anda kokku minimaalselt nõutud punktisummat, mis on vajalik hindeni jõudmiseks). Iseseisvate tööde esitamisele ei ole jooksvat tähtaega (näiteks nädalapõhist, välja arvatud vahetähtajad), kuid need peavad olema arvestatud hiljemalt semestri 15. nädala jooksul (täpne kuupäev/kellaaeg nähtav esituste lehel). Kõik iseseisvad tööd (järelemõtlemiseks) on järjestatud ning enne eelneva arvestuseta ei saa järgmist esitada. Õppejõud võib semestri alguses kehtestada vahetähtaegasid, et motiveerida tudengeid jooksvalt antud õppeainega tegelema. Vahetähtajad tuuakse välja tegevuskavas.

Õigeaegselt esitatud iseseisvad tööd (sh testid, kodutööd ning foorumi postitused) annavad kuni 100% koondhindest. Iga ülesanne/hinnatav tegevus annab maksimaalselt kindla arvu punkte. Enne järgmise töö esitamist peab eelnev olema arvestatud. Iseseisvate tööde eest saab maksimaalse arvu punkte vaid tähtaegselt esitatud töö eest (sh vahetähtajad). Kõik kodutööd/sooritused/tegevused, mis tehakse peale tähtaega (sh parandatud kodutöö taasesitamine) annavad 0 punkti, samas peavad need olema arvestatud (arvestatuks loetakse kodutöö, mis on vastavalt nõuetele lahendatud).

Õppejõud annab jooksvalt tagasisidet iseseisvate tööde õigsuse kohta läbi e-õppe keskkonna. Iseseisvate tööde arvestused (punktid) kehtivad jooksva semestri lõpuni. Seega nt sügissemestril 2021 saadud punktid/arvestused ei kehti enam sügissemestril 2022 ning aine sooritamiseks tuleb alustada algusest ehk esitada/sooritada kõik kodutööd/iseseisvad tööd jne uuesti.

2. Eeldused kursusel osalemiseks

Kursusel osalemiseks on vajalik ennast registreerida. Osalemiseks vajaliku võtme annab õppejõud esimeses veebitunnis. Kursus eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust (Windows operatsioonisüsteemiga, kuna paljud tarkvarad pole lihtsalt teistele platvormidele sh MacOS-ile saadaval). Kursus eeldab erinevate tarkvarade installeerimist (ei eelda tasulise või prooviversiooni kasutamist) ning sellekohase nimekirja leiad lisadokumendist: "Nõuded tarkvarale/riistvarale".

3. E-õppe keskkonna ülesehitus

Iga moodul on jagatud alamsektsioonideks. Esimene ehk "Sissejuhatus" käsitleb üldinfot, muuhulgas üldiseid juhendmaterjale, viiteid kasutatavatele tarkvaradele, kirjanduse loetelu (sh linki konspektile).

Põhimoodulite sisu on grupeeritud samuti alamsektsioonidesse. Õppemoodulid kaasavad nii teoreetilist osa (tekstiline, lingid välistele allikatele, videod jmt) aga praktilisemaid videoid, mis käsitlevad konkreetseid tööprotsesse (nii eesti- kui ingliskeelsetena). Põhimoodul lõpeb järelemõtlemiseks sektsiooniga. Siia alla on koondatud osapunkte andvad tegevused (foorum, nn üleslaaditavad failid, testid). Foorumis analüüsib iga osaleja teemast arusaamist (tõstatab konstruktiivseid küsimusi, vastab teiste küsimustele). Iga põhiteema juurde kuulub ka eneseanalüüsi vorm, milles osaleja peegeldab senist õpikogemust ja motivatsiooni alustada järgmise õppemooduliga.  

Üldised ja jooksvad küsimused tuleb esitada "Sissejuhatus" sektsioonis olevasse foorumisse. Üldistest teadetest annab õppejõud teada samuti "Sissejuhatus" sektsioonis oleva foorumi vahendusel. Mooduli põhised foorumid on konstruktiivse küsimuse/vastuse esitamiseks antud mooduli kohta, et kinnistada teema.

4. Õppeprotsess

Veebitunde täiendab e-kursus Moodle e-õppekeskkonnas, mis on üles ehitatud e-kursuse põhimõttel, seega läbitav ka 100% iseseisvalt. Iga põhiteema mahus luuakse esmalt teoreetiline taust, seejärel tutvutakse erinevate tööprotsessidega näidismaterjalide baasil. Kasutatakse foorumit, et kinnistada õppematerjalides esitatu (konstruktiivse küsimuse esitamise/vastuse andmisega foorumis, mille peamine peamine rõhk on arendada küsimuse küsimuse oskust antud teema piires. Lahendatakse iseseisev töö (sh grupitöö), millele õppejõud annab individuaalse või grupipõhise tagasiside. Sooritatakse test. Täidetakse eneseanalüüs. 

Hinnatavad tegevused annavad kursuse osapunkte lähtuvalt hindamiskriteeriumitele. Kõik iseseisvad tööd peavad olema eraldiseisvalt arvestatud (ka siis kui tähtaeg on möödunud). Peale tähtaega esitatud sooritused (testid, kodutööd jne) annavad automaatselt 0 punkti (ka olukorras, kus töö on 100% korrektne). Juhul kui on tegemist grupitöö esitusega, peavad kõik grupiliikmed kinnitama esituse, mis tähendab, et kõikidel liikmetel peavad olema eelnevad tegevused täidetud. 

Õppeprotsess on liigendatud alamtegevusteks, mis tuleb läbida järjekorras. Enne järgmise tegevuse juurde liikumist on vaja täita eelmise tegevuse tingimused, nt lisada sissekanne või saada osahinne/arvestus. Kõikide tegevuste juures, mis eeldavad eelneva tegevuse täitmist on vastav suunav märge. Näiteks "Laadi üles - Kursuse lähteandmete mudel" sisaldab järgmist alamkirjet:


Kirje "Piiratud Saadaval üksnes kui: ..." viitab tegevusele, mis tuleb eelnevalt täita, et saaks käesoleva tegevuse juurde asuda. Tegevuste kirjelduse juures on märgitud tingimused, mis tuleb selle tegevuse lõpetamiseks sooritada. Näiteks "Küsimuste/tagasiside foorum - ..." kohta" on vaja lisada vähemalt üks aruteluteema (ühe küsimusega) ning lisaks ka vähemalt üks kommentaar teise poolt algatatud teemale. Need tingimused on toodud tegevuse sissejuhatavas tekstis.

Põhimõtteline kursusel osalemine on esitatud alljärgneval plokk-skeemil.


Iseseisvate tööde esitus/konsultatsioon käib alati läbi Moodle. E-kirja teel esitatud kodutöid (sh faile) ei kontrollita. Juhul kui tekib kodutöö kohta küsimus, siis tuleb see esitada "Sissejuhatus" plokis olevasse üldfoorumisse, juhul kui küsimus on individuaalsem ja seotud konkreetse kodutöö sooritusega, ja vastamiseks on vajalik faili esitamine, siis järgida kodutöö esitamise klassikalist ehk individuaalset esitusprotseduuri. Tuleb aga arvestada, et sellisel viisil teostatav ja korduv kodutöö esitamine võib vähendada kodutöö eest antavat maksimaalset punktisummat.

5. Hindamiskriteeriumid

Üldised hindamiskriteeriumid on leitavad ainekava kaardilt (vt ÕIS-i linki "Sissejuhatus" plokist). Siinkohal on esitatud vaid nende laiendatud vaade jooksva semestri tähenduses (hindamiskomponentide osakaalud lõpphindest). Pane tähele, et osapunktide kaalu ning jooksva soorituse andmed leiad ka kursuse hinnete lehelt.

  • Foorum - küsimuste esitamist ning vastamist hinnatakse nende konstruktiivsuse vaatepunktist. (kokku: 14 punkti)
  • Kodutööd - näiteülesannete iseseisvad (sh grupitööna) lahendused hinnatakse lähtuvalt selle korrektsusest. (kokku: 46 punkti)
  • Testid - küsimusi hinnatakse "õige / osaliselt õige / vale" põhimõttel. (kokku: 40 punkti)

Pane tähele, et punktide saamiseks peab iseseisev töö olema tehtud/esitatud tähtaegselt. Kõik parandused/täiendused peavad samuti mahtuma tähtaega. Tähtaja möödumisel hinnatakse tööd arvestatud/mitte arvestatud skaalal (punkte pole võimalik saada, kuid töö peab olema korrektselt lahendatud ehk arvestatud, et kursusel saaks edasi liikuda). Iseseisvaid töid esitatakse järjekorras ning ka hinnatakse järjekorras. Lähtuvalt kursuse ülesehitusest ei ole hindamisele võimalik esitada mitut iseseisvat tööd korraga.

6. Õppematerjalid

  • BIM Handbook (Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. 2018) (soovituslik lisamaterjal, TTÜ raamatukogu link, 2018 versioon);
  • Vaba juurdepääsuga õppematerjal, mis on kättesaadav e-õppe keskkonnast.

Pane tähele, et kursuse materjalid avanevad enam-jaolt hüpikaknas (muuhulgas ka YouTube keskkonnas olevad videod). Seetõttu kontrolli, et veebilehitsejas oleks see lubatud.


7. Õppetöö läbiviija kontaktid

  • Raido Puust, MSc, PhD
  • raido.puust@taltech.ee

Palun kasutada küsimuste esitamiseks foorumit ("Sissejuhatus" sektsioonis), mis puudutab jooksvat õppetööd. Foorumi postitustele ("Sissejuhatus" plokis) vastab õppejõud üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes) ning iseseisva töö esitamist kontrollib ning annab tagasisidet üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes), kui pole sätestatud teisiti (nt lähetused jmt, mis fikseeritakse "Õppejõu üldised teated" foorumis).

 
  

Last modified: Thursday, 12 August 2021, 4:29 PM