Tere tulemast kursusele " BIM II " !

Ajas on ehitusprojektide realiseerimine muutnud keerulisemaks ja dünaamilisemaks. Klassikalised meetodid ei ole enam piisavad ning paljud ehitusega seotud huvigrupid on hakanud otsima alternatiivseid ideid ja võimalusi ehitusprojektide elluviimiseks. Nimetame siinkohal mõned olulisemad: timmitud ehitus (lean construction), ehituse automatiseerimine, LEED, BREEAM, integreeritud projektiteostus, innovaatilised ehitusele suunatud infosüsteemid ja mõistagi ehitusinfo modelleerimine (edaspidi BIM). Antud kursus keskendub BIM-i rakendusvõtete õppimisele läbi ehitise (hoone, infrastruktuur) elukaare. Kursuse õppemoodulid esitavad projektiga seotud staadiumite laiendatud vaate.  


Kursus "Ehitusinfo haldamine ja modelleerimine (BIM II) " käsitleb BIM-i läbi projekti elukaare. Kursus koosneb kokku kaheksast õppemoodulist, millest seitse on praktilise iseloomuga, kus nii individuaalsete- kui grupitöö vormis tutvutakse projekti staadiumi omapäradega, ning viimistletakse erinevaid töövahendeid kasutades, teksti analüüsi või modelleerimise töövõtteid puudutavaid iseseisvaid töid. Kursusel osalemine eeldab baasmodelleerimise oskust, mida käsitleb eeldusaine "Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I)" või "Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused". Kursusel osalemiseks on vaja eelneval kursusel loodud mudeleid, mida siin kursusel kasutatakse lähtematerjalidena. 

Kursus on 100% e-õpe ja seega eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Veebitunnid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTech avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses veebitunnis.

Mis on kursuse taust?

  • 2018 - Antud e-õppe kursus on alguse saanud TalTech õppekavade reformist 2017. aastal, mil "BIM II" õppeaine sai uue ainekava koodi (EPX5532) ning muutus ka kursuse maht (varasema 4 EAP asemel 6 EAP). Kursus oli algselt kevadsemestriti, kuid kuna "BIM I" ja "InfraBIM" kursused toimusid samuti kevadsemestril, siis oli loogiline, et antud kursus kui jätkukursus toimuks sügissemestritel.
  • 2020 - Kursus toimub esimest korda sügissemestril. Kursuse sisu on saanud uue kuue ning baseerub projekti laiendatud staadiumitel.
  • 2021 - Kursust on oluliselt täiendatud ning seda saab nüüd õppida 100% e-õppena. 


Kursuse ülesehitusest

E-kursuse esimene moodul "Sissejuhatus" sisaldab olulist infot ehitusinfo modelleerimise taustast nii teoorias kui praktikas aga ka põhislaide selle rakendamisest ehitise elukaare üleselt. Järgnevad seitse moodulit on aga praktilise iseloomuga, kus iga osaleja peab peale õppematerjalidega tutvumist (sh näidiste läbitöötamine iseseisvalt) sooritama erinevaid hinnatavaid tegevusi, mis osaliselt eeldavad ka kindlate tarkvarade kasutamist (lisainfo kursusel). Kõikide hinnatavate tegevuste baasil moodustub koondhinne.

Kursuse põhitegevused on järjestatud ning neid ei saa suvalises järjekorras läbida (näiteks kui eelmine põhitegevus on sooritamata). Sellekohase märke leiad iga tegevuse juures, mis siis eeldab eelmise tegevuse läbimist. Kursuse õppeprotsessi kirjeldavad ka "Õpijuhis" ning "Tegevuskava". Loe neid hoolikalt!

Kursusel osalejana ootan Sinult esmalt lühikest eneseanalüüsi ning enesetutvustust. Leiad need "Sissejuhatavast" moodulist. Eneseanalüüs on valikvastuste vormis küsitlus, mis määratleb sinu tänase BIM-i teadlikkuse (või tausta). Lisaks analüüsid sa ennast kui õppijat. Eneseanalüüs ei ole avalik. Seejärel saad ennast paari lausega tutvustada teistele kursusel osalejatele läbi "Enesetutvustus" foorumi sissekande. Soovi korral võid peegeldada eneseanalüüsis valitud variante ning märkida üldsõnaliselt ka ootustest kursusele.

Iga kursuse element, kus Sinult oodatakse tegutsemist, sisaldab alati ka lisajuhiseid, mida täpsemalt tegema peaksid. Lisaks juhatab igat moodulit sisse üldine ülevaade, kus samuti märgitud lühiülevaade mooduli eesmärkidest ning kontrollvormist. Paljud tegevused sooritatakse grupitööna, mis eeldab grupiliikmete samas tempos liikumist. 

Pane tähele, et foorum on ka eelistatum liik küsimuste esitamiseks. Sest sama probleem võib olla teistelgi, mistõttu on nii küsimustele efektiivsem vastata. Pealegi võib teistel osalejatel olla esitatud küsimuse kohta oma enda isiklik arvamus või parem ettepanek. Üldise küsimuste esitamiseks kasutada sissejuhatava mooduli üldfoorumit "Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt)".

  

Head osalemist! 

Raido Puust, MSc, PhD
raido.puust@taltech.eeLast modified: Thursday, 12 August 2021, 4:31 PM