1. Õppetöö sisu ja ajakava

Õppetöö koosneb veebitundidest ja iseseisvast tööst. Kursuse rõhuasetus on iseseisval, ehk e-õppel. Veebitunnid on ennekõike iseseisva töö käigus tekkinud probleemide aruteludeks ehk vestluse vormis. Eeldatakse, et tudeng on teemaga eelnevalt tutvunud ning räägitakse üles kerkinud probleemidest, millest võib-olla ei saanud nii hästi aru kui oleks soovinud. Veebitundides esitletakse õppematerjalide kontsentreeritud vaade, et anda parem lähtepunkt iseseisvatele töödele. Veebitundides osalemine ei ole kohustuslik ning kõik (sh lisaülesannete) materjalid on kättesaadavad ka läbi e-õppe keskkonna. Kursus on jagatud kuueks põhimooduliks (lisaks sissejuhatavale osale), mille arvestuslik ajakulu ning iseseisva töö planeerimine nädalate lõikes on toodud alljärgnevas tabelis.

 Nädal    Teema
 1-3
   Sissejuhatus “BIM teedeehituses“ olemusse.
 4-5    01 - Ruumiline planeerimine. Infrastruktuuri planeeringu eskiismudeli loomine, Eskiismudeli visualiseeringud (Autodesk InfraWorks, Civil 3D, ReCap näitel). (vahetähtaeg: 5. õppenädala pühapäev)
 6-7    02 - Eel- ja põhiprojekt. Eskiismudeli ülekandmine põhiprojekti loomise tarkvarasse. Intelligentse infrastruktuuri mudeli loomine (Autodesk Civil 3D näitel).
 8-9    03 - Tööprojekt. Sõidutee rekonstruktsiooni projekti arendamine (Autodesk Civil 3D, Trimble Connect, Infrakit näitel). (vahetähtaeg: 9. õppenädala pühapäev)
10-11    04 - Virtuaalne mudel / ehitamine. Ehitusmahtude väljavõtted (Autodesk Navisworks näitel). Virtuaalne ehitusmudel, kokkulangevuse analüüs (Autodesk Navisworks näitel). 4D/5D simulatsioonid (Autodesk Navisworks näitel).
 12    05 - Visualiseerimine & VR. Infrastruktuuri mudeli visualiseerimine, animatsioonid (Autodesk 3ds Max näitel). Virtuaalse mudeli sidumine 3D mängumootoriga (Autodesk 3ds Max Interactive näitel). Kõikide kodutööde esitamise tähtaeg. (vahetähtaeg: 12. õppenädala pühapäev)
13-16    06 - Projektipõhine koostöö. Projekti lõppviimistlus, Mudelpõhine koostöö. Lõpphindamine. (lõpptähtaeg: 16. õppenädala pühapäev)


Nädalakava formaat on soovitusliku iseloomuuga, kuid kinni peab pidama vahe- ja lõpptähtaegadest. Peale lõpptähtaega (16. õppenädala pühapäev) pole kursusega võimalik enam jätkata ning pooleli jäänud kursust tuleb korrata edasisel semestril ja seda algusest peale. Vahetähtajad tähistavad soovitusliku ajakava kindlaid vaheetappe, mil märgitud kodutöö (koos sellele eelnevate tegevustega) peab olema tehtud/sooritatud/arvestatud. Tööd, mille juures on märgitud vahetähtaeg, saab esitada ka peale vahetähtaega, kuid selle esitus/täiendus/parandus ei anna enam osapunkte, kuid need peab saama arvestatud vastavalt nõuetele. Seega võib juhtuda, et mitme erineva töö hilisema esitusega ei ole võimalik saada positiivset hinnet. Jooksvat punktiseisu (saadud osapunkte) näeb hinnetelehelt. Toodud arvestuslik ajakulu on mõeldud ennekõike iseseisvaks aja planeerimiseks. Veebitundide sisu teavitatakse foorumi vahendusel.

Iseseisvad tööd käsitlevad nii teooriat kui ka modelleerimispraktikat erinevates tarkvarades, mis annavad vajalikud eelteadmised kodutööde teostamiseks. Samas tuleb rõhutada, et tegemist ei ole tarkvarade koolitust puudutava kursusega, mis tähendab, et õppemoodulis esitatu ei ole 1:1-le vastavuses kodutöödele esitatavate nõuetega. Teisisõnu, näidismaterjali baasil tuleb kogutud teadmisi rakendada kodutööde loovaks, kuid nõuetekohaseks lahendamiseks, mis võib tähendada ka iseseisvat lisaõppematerajalide otsimist (nt YouTube vahendusel). See on ennekõike seotud kursuse ülesehitusega, kus rõhk ei ole tarkvara õppimisel vaid tarkvaral kui vahendil teooria praktiseerimiseks. Iseseisvad tööd on valitud nii, et need käsitlevad moodulite teoreetilise osa olulisi aspekte praktikas. Tudeng peab koondhinde saamiseks sooritama kõik iseseisvad tööd (esitamine käib läbi e-õppe keskkonna) ning saama nende eest vähemalt arvestuse (samas tuleb arvestada, et see ei pruugi anda kokku minimaalselt nõutud punktisummat, mis on vajalik hindeni jõudmiseks). Iseseisvaid töid võib sooritada ka kiiremini kui kursuse soovituslik ajakava ette näeb ja seega on kursust võimalik lõpetada ka poole semestriga või veelgi kiiremini. Kõik iseseisvad tööd (järelemõtlemiseks) on järjestatud ning enne eelneva arvestuseta ei saa järgmist esitada.

Õigeaegselt esitatud iseseisvad tööd (sh testid, kodutööd ning foorumi postitused) annavad kuni 100% koondhindest. Iga ülesanne/hinnatav tegevus annab maksimaalselt kindla arvu punkte. Enne järgmise töö esitamist peab eelnev olema arvestatud. Iseseisvate tööde eest saab maksimaalse arvu punkte vaid tähtaegselt esitatud töö eest (sh vahetähtajad). Kõik kodutööd/sooritused/tegevused, mis tehakse peale tähtaega (sh parandatud kodutöö taasesitamine) annavad 0 punkti, samas peavad need olema arvestatud (arvestatuks loetakse kodutöö, mis on vastavalt nõuetele lahendatud).

Õppejõud annab jooksvalt tagasisidet iseseisvate tööde õigsuse kohta läbi e-õppe keskkonna. Iseseisvate tööde arvestused (punktid) kehtivad jooksva semestri lõpuni. Seega nt kevadsemestril 2022 saadud punktid/arvestused ei kehti enam kevadsemestril 2023 ning aine sooritamiseks tuleb alustada algusest ehk esitada/sooritada kõik kodutööd/iseseisvad tööd jne uuesti.

2. Eeldused kursusel osalemiseks

Kursusel osalemiseks on vajalik ennast registreerida. Osalemiseks vajaliku võtme annab õppejõud esimeses kontakttunnis. Kursus eeldab isikliku arvuti kasutamise võimalust (Windows operatsioonisüsteemiga, kuna paljud tarkvarad pole lihtsalt teistele platvormidele sh MacOS-ile saadaval). Kursus eeldab erinevate tarkvarade installeerimist (ei eelda tasulise või prooviversiooni kasutamist) ning sellekohase nimekirja leiad lisadokumendist: "Nõuded tarkvarale/riistvarale".


3. E-õppe keskkonna ülesehitus

Iga moodul on jagatud alamsektsioonideks. Esimene ehk "Sissejuhatus" käsitleb üldinfot, muuhulgas üldiseid juhendmaterjale, viiteid kasutatavatele tarkvaradele, kirjanduse loetelu (sh linki põhiõpikule).

Põhimoodulite sisu on grupeeritud samuti alamsektsioonidesse. Õppemoodulid kaasavad nii teoreetilist osa (tekstiline, lingid välistele allikatele, videod jmt) aga praktilisemaid videoid, mis käsitlevad konkreetseid tööprotsesse (nii eesti- kui ingliskeelsetena). Põhimoodul lõpeb järelemõtlemiseks sektsiooniga. Siia alla on koondatud osapunkte andvad tegevused (foorum, nn üleslaaditavad failid, testid). Foorumis analüüsib iga osaleja teemast arusaamist (tõstatab konstruktiivseid küsimusi, vastab teiste küsimustele). Iga põhiteema juurde kuulub ka eneseanalüüsi vorm, milles osaleja peegeldab senist õpikogemust ja motivatsiooni alustada järgmise õppemooduliga. 

Üldised ja jooksvad küsimused tuleb esitada "Sissejuhatus" sektsioonis olevasse foorumisse. Üldistest teadetest annab õppejõud teada samuti "Sissejuhatus" sektsioonis oleva foorumi vahendusel. Mooduli põhised foorumid on konstruktiivse küsimuse/vastuse esitamiseks antud mooduli kohta, et kinnistada teema.

4. Õppeprotsess

Veebitunde täiendab e-kursus Moodle e-õppekeskkonnas, mis on üles ehitatud e-kursuse põhimõttel, seega läbitav ka 100% iseseisvalt. Iga põhiteema mahus luuakse esmalt teoreetiline taust, seejärel tutvutakse erinevate tööprotsessidega näidismaterjalide baasil. Kasutatakse foorumit, et kinnistada õppematerjalides esitatu (konstruktiivse küsimuse esitamise/vastuse andmisega foorumis, mille peamine peamine rõhk on arendada küsimuse küsimuse oskust antud teema piires. Lahendatakse iseseisev töö (sh grupitöö), millele õppejõud annab individuaalse või grupipõhise tagasiside. Sooritatakse test. Täidetakse eneseanalüüs. 

Hinnatavad tegevused annavad kursuse osapunkte lähtuvalt hindamiskriteeriumitele. Kõik iseseisvad tööd peavad olema eraldiseisvalt arvestatud (ka siis kui tähtaeg on möödunud). Peale tähtaega esitatud sooritused (testid, kodutööd jne) annavad automaatselt 0 punkti (ka olukorras, kus töö on 100% korrektne).  

Õppeprotsess on liigendatud alamtegevusteks, mis tuleb läbida järjekorras. Enne järgmise tegevuse juurde liikumist on vaja täita eelmise tegevuse tingimused, nt lisada sissekanne või saada osahinne/arvestus. Kõikide tegevuste juures, mis eeldavad eelneva tegevuse täitmist on vastav suunav märge. Näiteks "Laadi üles - Eel- ja põhiprojekt - lahendus (max 8 punkti)" sisaldab järgmist alamkirjet:


Kirje "Piiratud Saadaval üksnes kui ..." viitab tegevusele, mis tuleb eelnevalt täita, et saaks käesoleva tegevuse juurde asuda. Tegevuste kirjelduse juures on märgitud tingimused, mis tuleb selle tegevuse lõpetamiseks sooritada. Näiteks "Küsimuste/tagasiside foorum - ..." kohta" on vaja lisada vähemalt üks aruteluteema (ühe küsimusega) ning lisaks ka vähemalt üks kommentaar teise poolt algatatud teemale. Need tingimused on toodud tegevuse sissejuhatavas tekstis.

Põhimõtteline kursusel osalemine on esitatud alljärgneval plokk-skeemil.Iseseisvate tööde esitus/konsultatsioon käib alati läbi Moodle. E-kirja teel esitatud kodutöid (sh faile) ei kontrollita. Juhul kui tekib kodutöö kohta küsimus, siis tuleb see esitada "Sissejuhatus" plokis olevasse üldfoorumisse, juhul kui küsimus on individuaalsem ja seotud konkreetse kodutöö sooritusega, ja vastamiseks on vajalik faili esitamine, siis järgida kodutöö esitamise klassikalist ehk individuaalset esitusprotseduuri. Tuleb aga arvestada, et sellisel viisil teostatav ja korduv kodutöö esitamine võib vähendada kodutöö eest antavat maksimaalset punktisummat.

5. Hindamiskriteeriumid

Üldised hindamiskriteeriumid on leitavad ainekava kaardilt (vt ÕIS-i linki "Sissejuhatus" plokist). Siinkohal on esitatud vaid nende laiendatud vaade jooksva semestri tähenduses (hindamiskomponentide osakaalud lõpphindest). Pane tähele, et osapunktide kaalu ning jooksva soorituse andmed leiad ka kursuse hinnete lehelt.

  • Foorum - küsimuste esitamist ning vastamist hinnatakse nende konstruktiivsuse vaatepunktist. (kokku: 15 punkti)
  • Kodutööd - näiteülesannete iseseisvad lahendused hinnatakse lähtuvalt selle korrektsusest. (kokku: 40 punkti)
  • Testid - küsimusi hinnatakse "õige / osaliselt õige / vale" põhimõttel. (kokku: 40 punkti)
  • Projekt - projekti hinnatakse lahenduse korrektsuse, selle esitluse oskusest lähtuvalt. (kokku: 5 punkti)
Pane tähele, et punktide saamiseks peab iseseisev töö olema tehtud/esitatud tähtaegselt. Kõik parandused/täiendused peavad samuti mahtuma tähtaega. Tähtaja möödumisel hinnatakse tööd arvestatud/mitte arvestatud skaalal (punkte pole võimalik saada, kuid töö peab olema korrektselt lahendatud ehk arvestatud, et kursusel saaks edasi liikuda). Iseseisvaid töid esitatakse järjekorras ning ka hinnatakse järjekorras. Lähtuvalt kursuse ülesehitusest ei ole hindamisele võimalik esitada mitut iseseisvat tööd korraga.

6. Õppematerjalid

  • BIM Handbook (Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. 2018) (soovituslik lisamaterjal, TalTech raamatukogu link);
  • Vaba juurdepääsuga õppematerjal, mis on kättesaadav e-õppe keskkonnast.

7. Õppetöö läbiviija kontaktid

  • Raido Puust, MSc, PhD
  • raido.puust@taltech.ee

Palun kasutada küsimuste esitamiseks foorumit ("Sissejuhatus" sektsioonis), mis puudutab jooksvat õppetööd. Foorumi postitustele ("Sissejuhatus" plokis) vastab õppejõud üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes) ning iseseisva töö esitamist kontrollib ning annab tagasisidet üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes), kui pole sätestatud teisiti (nt lähetused jmt, mis fikseeritakse "Õppejõu üldised teated" foorumis). 


  

Viimati muudetud: pühapäev, 16. jaanuar 2022, 11.32 AM