Tere tulemast e-kursusele "BIM teedeehituses" !

Kursuse eesmärk on anda ülevaade ehitusinfo modelleerimisest teedeehituse (infrastruktuuri) valdkonnas. Infrastruktuuri (teedeehituse) mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction - VDC (virtuaalne projekteerimine ja ehitamine) või siis Civil Information Management - CIM (tsiviilehitusinfo haldamine) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling - BIM (ehitusinfo mudel/modelleerimine), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Juhul kui soovitakse eraldi täpsustada, et ehitusinfo modelleerimisest räägitakse infrastruktuuri (teedeehituse) kontekstis, võib kohatada ka mõistet BIM for Infrastructure (BIM teedehituses) või lühendatult lihtsalt InfraBIM.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse/hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning korrashoius.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIMi võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

Antud e-kursus käsitleb BIMi mõistet teedeehituse kontektstis nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIMi protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIMi rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. E-kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii ruumilist planeerimist (eskiisi loomist) mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti loomise tarkvarasse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, vastuolude kontrolli (kokkulangevuse analüüside) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Veebiseminarid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida oma õppeasutuses (korraline tudeng ja/või TalTechis ka avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses veebiseminaris.


Mis on kursuse taust?

  • 2016 - Antud e-õppe kursus oli algselt välja töötatud kui lisaõppemoodulid (BIMi tähenduses) olemasolevale TalTech kursusele (Teekonstruktsioonid). Need lisaõppemoodulid olid üles ehitatud iseseisva õppena ehk e-õppena.
  • 2017 - E-kursust täiendati (lisati juurde õppemooduleid) ning hakati eraldiseisva õppeainena lugema Tallinna Tehnikakõrgkoolis teedeehituse õppekaval (EHE011 - Ehitusinfo modelleerimine (BIM), 3 EAP). Kontakttunnid olid ennekõike semestri alguses ning ülejäänud regulaarsed kokkusaamised olid konsultatsiooni vormis. Samal ajal jätkus õpe TalTechis lisaõppemoodulitena. 
  • 2017 - Seoses TalTech õppekavade reformiga sai tehtud ettepanek, et varasemalt lisaõppemoodulitena kasutusel olnud e-õpe saaks omaette õppeaine (ETT0320 - Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused, 6 EAP), mis ka teostus. Esmaettekanne oli määratud kolmandale kursusele, mistõttu korraline lugemine pidi veel veidi ootama.
  • 2018 - E-kursust on moodulite osas iga-aastaselt täiendatud, kuna valdkond on kiirelt muutuv. 
  • 2019 - TalTech õppekava tudengitele toimub õppeaine esmakordne läbi viimine (nüüd siis juba mitte lisaõppemoodulitena, kuid eraldiseisva õppeainena). Kuna tunniplaanidesse jõudis aine valikainena üks aasta varem, siis oli ka tudengitel võimalus seda varem võtta ning kuna eeldusaineid sellele ainele ei olnud seatud, siis polnud see ka takistuseks. 
  • 2020 - Kursus toimub kevadsemestril paralleelselt nii TalTechis kui TTKs. Kuna õppeainetel on erinev EAP maht, siis suurim erinevus seisneb kodutööde mahus (keerukuses), kuid õppematerjal on mõlema jaoks üks ja seesama, et soovi korral saaks end lisaks täiendada. Sellest lähtuvalt on kursuste ülesehitus identne mõlema õppeasutuse Moodle keskkondades, vaid tegevuskava ning kodutööde juhendmaterjalid toovad välja erisused.
  • 2020 - Kursusele omistati e-õppe kvaliteedimärk.
  • 2021 - Kursus on esmakordselt TalTech korralises tunniplaanis (õppekavast lähtuva õpetamissemestri järgi).


Kursuse ülesehitusest

E-kursuse esimene moodul "Sissejuhatus" sisaldab olulist infot infrastruktuuri ehitusinfo modelleerimise taustast nii teoorias kui praktikas tõestatud tööprotsessidena. Järgnevad kuus moodulit on aga praktilise iseloomuga, kus iga osaleja saab peale ülevaatlike videote äravaatamist ise näidatud tööprotesse viimistleda (eeldab tarkvara olemasolu / installeerimist oma masinasse). Moodulites esitatud info kinnistamiseks tuleb kasutada foorumeid, et iseseisvalt läbitöötatud materjali kohta esitatada täpsustavaid küsmusi ning anda teiste tudengite poolt esitatud küsimustele suunavaid vastuseid. Põhimoodulites tuleb läbida ka interaktiivsed testid, et õpitut kinnistada. Selle baasil moodustub koondhinne. Viimane õppemoodul on projekti esitlus, mis on varem koostatud kodutööde kokkuvõte ning esitlus.

Kursuse põhitegevused on järjestatud ning neid ei saa suvalises järjekorras läbida (näiteks kui eelmine põhitegevus on sooritamata). Sellekohase märke leiad iga tegevuse juures, mis siis eeldab eelmise tegevuse läbimist. Kursuse õppeprotsessi kirjeldavad ka "Õpijuhis" ning "Tegevuskava". Loe neid hoolikalt! 

Kursusel osalejana ootan Sinult esmalt lühikest eneseanalüüsi ning enesetutvustust. Leiad need "Sissejuhatavast" moodulist. Eneseanalüüs on valikvastuste vormis küsitlus, mis määratleb sinu tänase BIM-i teadlikkuse (või tausta). Lisaks analüüsid sa ennast kui õppijat. Eneseanalüüs ei ole avalik. Seejärel saad ennast paari lausega tutvustada teistele kursusel osalejatele läbi "Enesetutvustus" foorumi sissekande. Soovi korral võid peegeldada eneseanalüüsis valitud variante ning märkida üldsõnaliselt ka ootustest kursusele. 

Iga kursuse element, kus Sinult oodatakse tegutsemist, sisaldab alati ka lisajuhiseid, mida täpsemalt tegema peaksid. Lisaks juhatab igat moodulit sisse üldine ülevaade, kus samuti märgitud lühiülevaade mooduli eesmärkidest ning kontrollvormist.

Pane tähele, et foorum on ka eelistatum liik küsimuste esitamiseks. Sest sama probleem võib olla ka teistel, mistõttu on nii küsimustele  efektiivsem vastata. Pealegi võib teistel osalejatel olla esitatud küsimuse kohta oma enda isiklik arvamus või parem ettepanek. Üldise küsimuste esitamiseks kasutada sissejuhatava mooduli üldfoorumit "Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt)".


Head osalemist! 

Raido Puust, MSc, PhD
raido.puust@taltech.ee


  

Last modified: Sunday, 16 January 2022, 11:19 AM