1. Õppetöö sisu ja ajakava

Õppetöö koosneb iseseisvalt läbitöötamist vajavast õppematerjalist (sh videoloengud, videoülevaated, nii eesti- kui ka ingliskeelsed lugemismaterjalid) ning õppimist kinnistavatest tegevustest, milles peegeldatakse õpitust arusaamist (sh eneseanalüüs, foorumi postitused, automaatselt hinnatavad testid). Kursus on 100% veebipõhine ning iseseisval tööl põhinev. Ehk siis antud e-kursusel ei ole vahepealset õppejõu jooksvat tagasisidet. Õppematerjal on osaliselt dubleeritud (nt lisaks videoloengule on võimalus eraldiseisvalt vaadata lihtsalt slaide või tutvuda tekstimaterjaliga). Iga mini e-kursus on jagatud alateemadeks, mis tulevad järjekorras läbida vahepealsete, nõutud tegevustega (need on järjestatud ja neid ei saa teha suvalises järjekorras).

Kursusel käsitletakse modelleerimistarkvarasid, kuid üldjuhul neid selle kursuse raames installeerida ei ole vaja. Kursuse edukaks läbimiseks tuleb kõik nõutud tegevused sooritada minimaalselt nõutud täidetusastmele (nt foorumi sissekanne eeldabki sissekande loomist vastavalt juhisele, eneseanalüüs aga kindlatele küsimustele vastamist ning testi sooritamine omakorda kindla punktisumma (%) saamist). Kõik nõutud tegevused tuleb lõpetada kursuse lõpptähtajaks. Selle möödumisel eemaldatakse teid üldjuhul kursuselt ning seega poolikuks jäänud kursust ei saa jätkata peale tähtaega, vaid tuleb oodata selle kursuse uut aega, mil tuleb alustada kõikide tegevustega nullist (sh uuesti kursusele registreerumine). 

Allpool on esitatud alateemade lõikes soovituslik ajakava:

Alateema Õppenädal Arvestuslik
ajakulu (ak t)
#1 - Üldinfo 1 1-2 h
#2 - Sissejuhatus BIMi 1 3-5 h
#3 - BIMi laiem vaade 2 5-15 h
#4 - Sissejuhatus ehituse klassifitseerimissüsteemi 3 10-15 h
#5 - BIMi rakendusnäited 4 10-15 h
   Kokku:52 h

Oma edenemist kursusel näed vasakust menüüst "Hinded", kuid pane tähele, et hindamine toimub vaid ühe mini e-kursuse raames, ehkki võid sa näha ka teiste mini e-kursuste (kui moodulite) tegevusi ja sellest lähtuvalt ka väiksemat koondpunktisummat. Kursuse edukat lõpetamist tähistab kursuse tagasiside vormi täitmine, milles peegeldad kursusel osalemist ja sellest saadud kogemust. Sul on võimalus lisada kommentaare, soovitusi kursuste edasiseks läbiviimiseks/arendusteks.

2. Eeldused kursusel osalemiseks

Olles kursusele registreerunud saad töötada registreeritud mini e-kursuse piires. Igal kursusel võivad olla veidi erinevad eeldused, kuid kuna tegemist on 100% e-õppe kursusega, siis eeldab see mõistagi isikliku arvuti kasutamise võimalust. Kuna selle e-kursuse eesmärk ei ole minna süvitsi erinevate, ehitussektoris kasutatavate, rakendustega, siis piisab kui omad Windows / macOS arvutit ning algtasemel baasdigioskuseid, ligipääsu internetile, kaasaegset veebilehitsejat oma arvutis.

3. E-õppe keskkonna ülesehitus

Iga mini e-kursus on omaette registreeritav / ligipääsetav ning läbitav. Registreerudes kursusele "BIM baasteadmised" ettenähtud võtmega, saad ligipääsu kindlale nö moodulile, mis siis tähistabki konkreetset mini e-kursust. Iga e-kursus on jagatud alateemadeks, nt "Üldinfo", kust leiadki üldinfo, kaasa arvatud selle sama teksti, mida praegu lugemas oled. Seejärel tulevad juba erinevad põhiteemad, mis kindlat mini e-kursust iseloomustavad. Mini e-kursuste teemad on jagatud üldisteks (erinevates moodulites esitatud samal viisil) ning spetsiifilisteks, mis on iseloomulikud just konkreetsele sektorile, selle eripärasid/vajadusi arvesse võttes. Seega kui peaksid osalema erinevatel mini e-kursustel, siis võta teadmiseks, et teatud mahus (just BIM teemade üldmahus) on mini e-kursused samalaadse sisuga.

Alateemad kaasavad nii teoreetilist osa (videoloeng, konspekt, slaidid, juhendid, lingid välistele allikatele, videod jmt) aga praktilisemaid videoid, mis käsitlevad konkreetseid tööprotsesse (nii eesti- kui ingliskeelsetena). Alateemad lõpetavad eriliiki tegevustega, kus tuleb peegeldada senist kogetut, või kinnistada õpitut.  

Mini e-kursuste üleselt leiad üldinfo "Üldine sissejuhatus e-kursustesse" aga ka ühe foorumi, kus kursuse läbiviija teavitab üldistest korralduslikest küsimustest. Sellesse foorumisse ei saa osaleja postitusi teha. Kõik osaleja jooksvaid küsimusi, probleeme jne puudutavad küsimused tuleb esitada oma enda mini e-kursuse foorumisse kui selleks peaks olema vajadus. Püüa vältida e-kirja saatmist kursuse läbiviijale, kui tegemist on üldise küsimusega ja see võib puudutada kõiki kursusel osalejaid. 

4. Õppeprotsess

Antud mini e-kursus on 100% läbitav iseseisvalt ning ei eelda õppejõu poolset vahepealset tagasisidet või hindamist. Küll on sul võimalus suhelda oma kursuse kaaslastega vastavas foorumites. Iga alateema mahus esitatakse esmalt teoreetiline taust, seejärel tutvutakse erinevate tööprotsessidega näidismaterjalide baasil. Seejärel peegeldatakse õpitut/kogetut läbi erinevate tegevuste (eneseanalüüs, foorumi postitus, testi sooritamine jne). 

Kõik tegevused, mida osalejalt nõutakse, on automaatselt hinnatavad või selle täitmine annab automaatse ligipääsu järgnevale nõutud tegevusele. Kõik tegevused (sh kursuse lõppu tähistav kursuse tagasiside) tuleb esitada/täita kursuse läbiviimise perioodil ning peale tähtaega ei saa kursusega jätkata ega tagantjärgi kursust sooritada. Pane tähele, et kursuse tegevused on järjestatud ja neid ei saa juhuslikus järjekorras teha, vaid iga järgnev tegevus sõltub eelmise täitmisest. Seetõttu näed ka kirjeid stiilis: Piiratud: Saadaval üksnes kui:

Kirje "Piiratud Saadaval üksnes kui: ..." viitab tegevusele, mis tuleb eelnevalt täita, et saaks käesoleva tegevuse juurde asuda. Tegevuste kirjelduse juures on märgitud tingimused, mis tuleb selle tegevuse lõpetamiseks sooritada. Ehk siis kõige lihtsam on meelde jätta, et kursusel õppimine käib nö ülevalt-alla meetodil, kus soovituslik õppematerjalide läbimine toimub järjekorras (ülevalt-alla). Ehkki õppematerjalidega tutvumine ei ole kuidagi lukus, siis vahepealsed tegevused on just nendega seotud ja järjekorda asetatud. 

Juhul kui tekib õppimise tähenduses küsimusi, siis palun esita need oma mini e-kursuse üldfoorumis, sest selle sisu võib puudutada ka kõiki teisi sellel kursusel osalejatest ja nii on sellele lihtsam vastata.

5. Kursuse läbimise tingimused

Kõik tegevused tuleb läbida nõutud mahus ja vastavalt nõutud tingimustele. Nõuetel mitte vastavad sooritused tühistatakse (nt kui ei ole tehtud foorumi postitusi vastavalt nõuetele või head tava järgides). Erinevate nõutud tegevuste sissejuhatavates tekstides on ka märgitud, mida ja mismoodi tuleb seda sooritada.

  • Eneseanalüüs - vormi täitmine (selle sooritus annab ligipääsu järgmisele tegevusele)
  • Foorum - postituse tegemine vastavalt kirjeldatud tekstile (selle sooritus annab ligipääsu järgmisele tegevusele)
  • Testid - küsimusi hinnatakse "õige / osaliselt õige / vale" põhimõttel (saab sooritada kuitahes mitu korda kuniks õigete vastuste osakaal vastab nõudele, mis siis annab automaatse ligipääsu järgmisele tegevusele)
  • Kursuse tagasiside - vormi täitmine (selleni jõudmine ja selle sooritus tähistab kursuse edukat lõpetamist)

Pane tähele, et kõik tegevused peavad olema sooritatud märgitud kursuse läbiviimise perioodi jooksul. Mistahes tegevuse puudulik (mitte nõuetele vastav) või mitte täitmine ei võimalda kursust edukalt läbida ning tähtaja möödumisel tuleb oodata kursuse uut läbiviimise perioodi kui tuleb kursusega alustada uuesti ehk siis täita kõik nõutud tegevused algusest peale. Peale tähtaja möödumist edastab kursuse läbiviija TalTech Avatud Ülikoolile osalejate lõpptulemuse stiilis "arvestatud/mitte arvestatud", seejärel väljastatakse teile ka TalTech tunnistus. Lisainfo TalTech tunnistuse osas saate TalTech Avatud Ülikooli kontaktil. Peale tähtaega läheb kursus lukku ning seda enam jätkata ei saa. 

6. Õppematerjalid

  • Valikuline: BIM Handbook (Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. 2018) (soovituslik lisamaterjal, TTÜ raamatukogu link, 2018 versioon);
  • Vaba juurdepääsuga õppematerjal, mis on kättesaadav e-õppe keskkonnast ja millega tutvumine on kursuse eduka läbimise eelduseks.

Pane tähele, et kursuse materjalid avanevad enamjaolt hüpikaknas (muuhulgas ka YouTube keskkonnas olevad videod). Seetõttu kontrolli, et veebilehitsejas oleks see lubatud.

7. Õppetöö läbiviija kontaktid

  • Raido Puust, MSc, PhD
  • raido.puust@taltech.ee

Palun kasutada küsimuste esitamiseks e-kursuse foorumit, mis puudutab jooksvat õppetööd ("Sissejuhatus" alateema all, igal mini e-kursusel oma enda foorum).
Kursuse läbiviija vastab vaid Moodlet ja Moodles oleva e-kursusega seotud küsimuste piires. Kõik üldised küsimused, mis puudutavad üldist registreerumist, TalTech tunnistust jne, tuleb esitada TalTech Avatud Ülikooli kontaktil.  

 
  

Last modified: Sunday, 19 September 2021, 7:04 PM