Pehmete maandumiste üleandmine


UK BIM Task Group sätestab viisid, kuidas rakendada valituse poolseid pehmeid maandumis lähenemisviise, et nendest kujuneksid efektiivsed osakonna või projekti spetsiiflised plaanid. Osakonnad peavad aru saama ning olema kaasatud järgmistes olulistes valdkondades:

  • Rollid ja vastutus. Aruandekohustus ja vastutus, kaasamine koostöösse, õigete oskuste õigeaegne kasutamine.
  • Tulemustele keskendumine. Vajalike tulemuste saavutamiseks strateegia määramine ning nende saavutamise tagamine.
  • Järelhoolduse ja hõivatusjärgne hindamine. Lõppkasutajate vajaduste toetamine, projekti elluviimise edukuse, õppetundide ja teadmiste jagamise hindamine.
  • Tulemuslikkus juhtimine. Hinnatakse valmistoote edukust ja meeskonna tulemuslikkust selle tarnimisel.
  • Lepingud ja hanked. Selgitage välja ja integreerige hankeprotsessi konkreetsed projektivajadused.

Rollid ja vastutus

Pehmes maandumises on klient aktiivne osaleja ja juhib protsessi alguses rolle ja vastutusi. See peaks hõlmama klientide esindajaid, kõiki võtmetähtsusega disaini spetsialiste ja tarneahelat. Selle protsessiga seotud inimesed peaksid olema projekti kallal töötavad isikud.

Kliendil on kohustus määrata võtmeisikud ja võimaldada neil osaleda konsultatsioonides ning aruandluses (kohustus ka tarneahelas). Võimaluse piires peaks see hõlmama kogu tehnilist personali, kes on huvitatud juhtimisest või sellele järgnevast ehitise toimimisest (nt ehitise haldurid, majahoidjad jt).

Klient peaks paluma oma ehitusspetsialistidel tagada personali järjepidevus. Pole ebatavaline, et esmalt võidab pakkumismeeskond projekti, ja alles siis määratakse inimesed sellega töötamiseks. Ehkki seda ei saa täielikult vältida, saavad kliendid oma pehme maandumise kohustuse raames paluda organisatsioonidel suuremat järjepidevust.

Hiljem määratud organisatsioonid tuleb tuua pehme maandumise meeskonda. Seetõttu tuleks pakkumisdokumentidesse lisada rollid ja vastutusalad. Suuremaid jõupingutusi tuleks teha võtmetähtsusega spetsialistide, näiteks volitatud inseneride ja rajatiste juhi (kui see on määratud) kaasamiseks projekteerimise väljatöötamisse oluliselt varem, kui see oleks tavapärane. Varastesse aruteludesse tuleks kaasata ka tarnijad ja alltöövõtjad, kelle panus ehitustegevuses on väga oluline. Nende hulka peaksid kuuluma juhtimisseadmete projekteerija või insener, valgustusseadmete tarnija ning toitlustus- ja IT-tarnijad.

Kui neid inimesi pole või kui neid veel ametisse ei nimetata, tuleks kutsuda valdkonna spetsialistide esindajaid lepinguväliste nõustajatena. See sisend, mida võidakse pakkuda tasuta, aitab pehme maandumisega seotud rollide ja vastutusega inimestel enne valikute lõplikku tegemist kõiki probleeme ja võimalusi asjakohaselt hinnata.

Kõik järelhooldusega seotud tegevused tuleks projekti alguses kokku leppida (mitte hiljem kui pakkumise etapp), isegi siis kui klient valib järelhooldusteenuste eraldi lepingu sõlmimisena, mitte põhilepingu pikendamisena kolme aasta järel. Järelhoolduse rollid ja vastutus peavad olema kooskõlas kõigi konkreetsete tulemuslikkuse eesmärkidega.

Tulemustele keskendumine

Strateegia määramine tagamaks tulemuste saavutamine ning nende edastamine. Klient ja projektimeeskond peaksid olema üheselt ja selgelt väljendanud oma soovi järgida pehme maandumise järelhooldustegevusi ning jälgida, täpsustada ja vaadata tulemusi kolme aasta jooksul pärast selle valmimist. Järelhooldustegevuse eesmärk peaks olema pehmete maandumiste ja kõigi projekteerimisetapis kokku lepitud eesmärkide saavutamine.

Järelhoolduse ja hõivatusjärgne hindamine

Lõppkasutajate vajaduste toetamine, projekti elluviimise edukuse, õppetundide ja teadmiste jagamise hindamine. Pehme maandumine sisaldab kolmeaastast järelhooldusperioodi. Esimese aasta lõpuks peaks hoonega seotud protsessid olema seadistatud. Teiseks aastaks peaks hoone jõudma stabiilse opereerimise staadiumisse, selle aja jooksul tuleks energiaandmed üle vaadata ja talitluse parandamiseks soovitada muudatusi. Teine aasta hõlmab ka peenhäälestamist, mille lõpus toimub struktureeritud hõivatusjärgne hindamine. Kolmas aasta on periood, kus järelhoolduse meeskond reageerib hõivatusjärgse hindamisest tehtud järeldustele, sekkub vajadusel ning jälgib pidevalt hoone toimivust ja energiatarbimist.

Tulemuslikkus juhtimine

Hinnatakse valmistoote edukust ja meeskonna tulemuslikkust selle teostamisel. Kohapealsete külastuste sagedus peaks vähenema, kui ehitis saavutab oma igapäevase rutiinse toimivuse. Järelhoolduse protsess peaks kulmineeruma sellega, et hõivatusjägne hinnang mõõdab ja teatab hoone toimivusest (peamiselt energiatõhususest ja elanike rahulolust) kokkulepitud toimivuseesmärkide ja kõigi muude võimalike eesmärkide osas, mida klient on nõudnud.

Lepingud ja hanked

UK BIM Task Group märgib, et pehme maandumine ei mõjuta oluliselt standardseid hankeprotsesse ja lepingutingimusi, ning pakub järgmisi praktilisi juhiseid:

  • Nagu kõikide lepingute puhul, on lepingutesse sisse viidud konkreetsed osakonna spetsiifilised või projektiga seotud nõuded.
  • Pehme maandumine on üks osa hankeprotsessist. Projekti erinõuete väljatöötamise vajadus on sisse viidud iga protsessikaardi algusjärku. Tegemist on väga lihtsa kontseptsiooniga, mille aluseks on hanke-eelsete vajaduste määratlemine, eesmärkide ja tuginõuete integreerimine ehitustööde mahtu, spetsifikatsioonidesse ja tööde kavasse.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et pehmete maandumiste hange on omane ja sisseehitatud protsessikaartide ja juhenddokumentidega töötades. Defektide eest võetavaid vastutuse perioode ja garantiitingimusi saab vajadusel laiendada, et toetada põhimõtteid, keskendudes võimaluse korral kriitilistele piirkondadele. Iga selline otsus tuleb teha koos säilitamis- ja kindlustussätete läbivaatamisega.


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 1:24 PM