Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine


Briti standardiinstituut (BSI) kirjeldab pehmeid maandumisi kui ehitatud vara järkjärgulist üleandmist projekteerimis- ja ehitusmeeskonnalt käitus- ja hooldusmeeskonnale, et võimaldada süsteemide ja komponentide struktureeritud tutvumist ning juhtseadmete ja muude hoonehaldussüsteemide peenhäälestamist (vt ka PAS 1192-2).

"Uue või renoveeritud vara/rajatise järkjärgulise üleandmise protsess, kus omaniku nõue sätestab projekteerimis- ja ehitustööde meeskonnale kindlaksmääratud järelhooldusperioodi, mida kavandatakse ja arendatakse projekti algusest peale (vt BS 8536-1)"

Põhimõtteliselt püütakse pehmete maandumistega saavutada ehitatud varade paremat tulemuslikkust operatiivmeeskonna varase kaasamise kaudu. See ei ole lihtsalt üleandmisprotokoll, vaid projekteerimismeeskonna pühendumus ehitusprotsessist opereerimisse, parandades operatiivset valmisolekut ning kasutamise tulemuslikkust. Allolev BSRIA (Building Services Research and Information Association) skeem annab ettekujutuse tüüpilisest pehme maandumise protsessist ja selle tegevustest (lisainfo BSRIA kodulehelt).


Allikas: SFT

Pehme maandumise lähenemisviisi toetab ka standard BS 8536-1. See standard annab soovitusi tagamaks, et varade ja rajatiste projekteerimisel ja ehitamisel võetakse arvesse omanike, opereerijate ja lõppkasutajate töö- ja toimimisnõudeid. Standard sisaldab muuhulgas näiteid: (a) lühikesest kontrollnimekirjast; (b) keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamise; (c) sotsiaalse tulemuslikkuse hindamise; (d) majandusliku tulemuslikkuse hindamise; (e) vastutuse maatriksite; (f) riski ja võimaluste hindamise; (g) omanikule esitatavate küsimuste; (h) sidusrühmade tuvastamise ja mõjuanalüüsi ning (i) tegevuse kontrollnimekirjade kohta.

UK BIM Task Group soovitab organisatsioonil nimetada iga projekti jaoks pehme maandumise eest vastutaja, kes:

  • Esindab lõppkasutajate, valdajate, külastajate ning hoonete haldajate vajadusi; 
  • Teeb aktiivset koostööd lõppkasutajatega tagamaks, et nende vajadusi arvestatakse projekti kõigis etappides;
  • Teeb aktiivset koostööd projekti meeskonnaga, et tagada nende vajaduste arvestamine kõikides projekti etappides: kavandamine, ehitamine, üleandmine ja kasutamine;
  • Toetab projektijuhti järelhoolduskava ja asustusjärgsete hinnangute väljatöötamisel ja rakendamisel;
  • Toetab pehme maandumise järjepidevat arendamist ettevõtte siseselt.

BIM toetab aktiivselt pehme maandumise protsessi ning 3D-mudel ja sellega seotud simulatsioonid võimaldavad lõppkasutajatel visualiseerida ja mõista, kuidas vara toimib selle projekteerimise ja ehituse ajal. Korduma kippuvaid küsimusi ning andmete ülekandmist saab kasutada vara prognoositud ja tegeliku suutlikkuse testimiseks.


Last modified: Monday, 4 May 2020, 2:22 PM