BIM / AIM / GIS strateegiate määratlemine


Tööandja ei tohiks ehitusinfo modelleerimist (BIMi) kasutada teistest süsteemidest isolatsioonist, vaid tagama, et nende ettevõtte/programmi/projekti terviklik digistrateegia on loodud arvestusega erinevate andmebaaside koostöötamist silmas pidades ning lähtuvalt nende andmete kasutusjuhtumitest. Enamikul juhtudel ei sisaldu andmed, ennekõike mitte-geomeetriline andmestik nagu näiteks maksumus, 3D BIM mudelis, kuid on lingitud tööandja teiste andmebaasidega (vt allolevat joonist).


 

Allikas: SFT

Mõistes varade infomudeli (ingl asset information model, AIM) vajadusi on andmeallikate ning informatsiooni erinevad vaatepunktid heaks lähtepunktiks, et kujundada lõppnägemust. Omades ülevaadet andmete kasutusjuhtumitest olemasolevate, ehitatud varade, ehitise korrashoiu süsteemidest, vararegistritest jmt näitel annab hea sisendi defineerimaks infonõuded ning süsteemi arhitektuur. Tööandjal võib juba olemas olla mõni IT infosüsteem opereeeritavate andmete lõikes, samas on oluline, et need süsteemid järgiksid kvaliteeditagamise ning haldamise standardeid, mille kohta leiab rohkem infot kaasatud standarditest/dokumentidest.

Tööandja peaks kaaluma teriklikku andmehaldamise põhimõtteid, milles on fokuseeritud struktureeritud andmetele, varade defineerimisele, edastatavatele mallidele, ning infomõõdikutele. See tähendab, et pannakse paika ühtsed andmenõuded ning informatsiooni haldamise protsessid toetamaks integreeritud varade elukaareülesust. Enamikel puhkudel on sedalaadi strateegia peamine eesmärk tagatud läbi ühtse andmeedastusplatvormi kaasamise, mis töötab kui ühe ja ainsa infoallikana ning millele on ligipääs kogu ehitisega seotud opereerimise/haldamise vältel. 

PAS 1192-3 defineerib need olulised infonõuded kui vara infonõuded (ingl asset information requirements, AIR), milles: saadakse informatsiooni läbi erinevate etappide lõpetamise; hallatakse kogu olemasolevat varadega seotud informatsiooni vastavalt standaritele; hinnatakse varade toimivuse aspekte; viiakse läbi planeeritud või ennetavaid hooldustöid; viiakse läbi lihtsamaid töökäske (parandused, komponentide asendamised); komponendi eluea lõppemisega seotud tegevused; regulatsioonide muudatustest tingitud vara haldamine; organisatsiooni nõuete muutumine varade haldamise tähenduses; omaniku/operaatori või haldaja vahetumine.

Lisaks tasub märkida, et geograafiline informatsioon toetab ehitise asukohapõhist andmestikku läbi tegelikke koordinaatide, kaasates muuhulgas: topoloogiat ja selle modelleerimist; tehnovõrke; hüdroloogilist modelleerimist; kartograafilist modelleerimist; kaartide ülekatte analüüse; geostatistikat; aadressite geokodeerimist; mitme-sihilist analüüsi; andmete väljavõtte ning kartograafiat; graafilist visualiseerimist; ruumilist nign GISil baseeruvaid analüüse.


Allikas: SFT

BIM-GIS ühildamine AIMiga läbi üksteisest sõltuvate andmebaaside aitab tõsta andmete väärtust erinevate sihtgruppide lõikes, sh tööandja, kuna neil on seeläbi parem arusaam, kuidas vara või nende kogum võiks toimida lähtuvalt läbi viidud virtuaalsetest analüüsidest ja/või mängulaadset kogemust kaasates, andes ühtlasi võimaluse arvutada kapitalikulu (ingl CAPEX) või tegevuskulusid (ingl OPEX), visualiseerida vara opereerimist või selle asukoha ajalist muutust ning projekti üldist kulgu. Lisades eelnevale ka kuluandmed (ingl enterprise resource planning, ERP), saab tööandja ülevaate projekti jätkusuutlikkusest, rahavoogudest, hoolduskuludest jne. 

Allikas: SFT

Selle tulemusel peaks tööandja terviklik digistrateegia sisaldama ja integreerima andmeid ning informatsiooni oma varade kohta, sh selle asukohainfot ning projekteerimise, ehitamise ja kasutamisega seotud üksikasju. See strateegia aitab tööandjatel paremini mõista ja siduda oma organisatsiooni, programme ja projekte, saamaks paremat varakeskset kinnisvarahaldust.  Ruumandmete vaheliste linkide arendamine aitab digitaalse kinnisvara haldamist nii parema varahalduse kontekstis kui seadusest tulenevate infopäringute tegemisel. Samas on oluline rõhutada, et süsteemide omavahelist integreerimist esmalt katsetatakse testplatvormil.


Last modified: Sunday, 3 May 2020, 12:00 PM