BIMi rakendamise vajalikkuse määratlemine

Enne kui otsustatakse BIMi kasutama hakata, tuleb läbi viia esmane vajaduste uuring, mis ühtlasi paneb ka paika, mis mahus tuleks BIMi kasutada. Hinnanguid saab anda väga erineval tasemel, kuid väga tihti sõltub see järgmistest põhiasjadest: projekti maksumus, varasem kogemus, valmidus digitaalse info kasutamise osas jpm. 

Alljärgnevalt esitatakse valikvastustega küsimustik, mis aitab määratleda BIMi kasutamise vajadust konkreetse projekti juures. Tasub tähele panna, et erinevad riigid on seadnud erinevad lähtepunktid. Näiteks, mõned määravad BIMi kasutamise nõude ruutmeetrite pealt (nt 5000 m2), teised jällegi teatud summast alates (nt 2 milj, eurot).

Projekti üldinfo

 1. Projekti nimetus, kontakt (tellija vaatevinklist)
 2. Projekti lühikirjeldus
 3. Projekti aadress
 4. Projekti tüüp:
  • Uus ehitis
  • Olemasoleva laiendamine
  • Renoveerimine
  • Transpordiga seotud
  • Infrastruktuur
  • Energeetika
  • Ideekavand
  • Tehniline raamistik
  • Projektijuhtimise raamistik
  • Planeeritud korrashoid (hooldus/haldus)
  • Ennetav korrashoid (hooldus/haldus)
  • Muu (kirjelda/täpsusta)
 5. Projekti eeldatav maksumus 
 6. Projekti käimasolev staadium:
  • Ettevalmistus
  • Eskiis
  • Eel- / põhiprojekt
  • Tööprojekt
  • Ehitamine
  • Üleandmine
 7. Kasutusel olev lepinguvorm:
  • Projekteerimishange, ehitushange (ingl Design-bid-Build)
  • Projekteerimis- ja ehitushange (ingl Design-Build, IPD, Alliance)
  • Muu
 8. Ehitustegevuste algus (kuupäev)
 9. Kas projekteerimine teostatakse tellija poolt või tellitakse väljast?

BIMi kasutamise vajadus

 1. Kas projekt ületab avalike hangete piirmäära, mis eeldab lisanõuete jälgimist? Kui jah, siis kirjelda piirmäära ning nõuet (lähtuvalt tellijast).
BIM nõuded

 1. Mis on eeldatav digitaalse, üleantava infosisu ulatus (vali sobivaim, kirjelda)? Too näiteid!
  1.  Väga suures ulatuses digitaalse infosisu edastamine (sh failid, mudelid, BIM põhimõtete järgimine)
  2. Keskpärases ulatuses digitaalse infosisu edastamine (ennekõike jooniste kujul, CAD formaat)
  3. Vähesel määral digitaalse infosisu edastamine (enamjaolt paberkoopiad)
 2. Kas ettevõte (tellija) on varasemalt BIMi rakendanud (minimaalselt Level 2 tähenduses) või on selleks valmidust üles näidanud (minimaalselt Level 2 tähenduses)? Tuua näiteid.
 3. Kas käesolev projekt kaasab tellijapoolsed infonõudeid nii selle haldamise, koordineerimise kui defineerimise tasandil? Too näiteid!
 4. Kas projekt kasutab ühtset infokeskkonda (ingl common data environment). Täpsusta, kuidas.
  • Jah, kasutusel.
  • Ei, veel mitte (aga on planeerimisel).
  • Ei, seda ei plaanita kasutusele võtta.
 5. Kas projekteerimine teostatakse ühe ettevõtte või konsortsiumi (erineva allhanked) poolt? Kirjelda, kes mille eest vastutab?
  • Jah, teostatakse konsortsiumi poolt
  • Ei, teostatakse ühe ettevõtte poolt
 6. Kas antud projekti valmimisel on kasutusel digitaalne korrashoiu platvorm (ingl computer assisted facilities management ehk CAFM) või varahaldussüsteem (ingl asset (information) management system ehk AMS või AIMS)? Kui jah, siis kirjelda süsteemi lähemalt.
  • Jah, on kasutusel
  • Ei ole kasutusel
 7. Kas projekt tervikuna võidab sellest kui kasutusel on 3D mudelid ning sellega seotud mitte-geomeetriline informatsioon? Kirjelda, kuidas?
  • Jah, üleantav digitaalne informatsioon, mis saadakse otse mudelitest, toetab otsuste tegemist ning nende kinnitamise protsessi.
  • Mudelpõhine informatsioon toetab küll otsuste tegemise protsessi, kuid ainult kindlas raamistikus (mahus).
  • BIM mudelist vajatakse otsuste tegemiseks vaid väga vähesel määral informatsiooni või on see informatsioon saadaval teistest allikatest.
 8. Milline allolevatest vastustest kirjeldab projekti kõige täpsemini lähtuvalt projekteerimisega seotud riskidest? Too näiteid!
  • Tehniliselt väga keerukas, milles vaja rakendada suures mahus disaini koordineerimist
  • Keskpäraselt keerukas, milles kaasatud mitmed allhanked, osapooled
  • Väga madala keerukustasemega, väga piiratud allhanked, minimaalne tööpakettide arv
 9. Kui oluline on erinevate sidusrühmade kaasamine projekti/projektis? Too näiteid!
  • Väga oluline, kaasatud mitmed erinevad sidusrühmad, kes peavad omama väga selget, lihtsasti mõistetavat ülevaadet projektist tervikuna ja elukaareüleselt
  • Keskpärane, kaasatud on erinevaid sidusrühmasid, kes peavad omama projektist ülevaadet olulistes vaheetappides (staadiumites)
  • Madal, mõned sidusrühmad kaasatud, kes peavad omama üldist ülevaadet projektist

Lähtuvalt eelnevast küsimustikust, saab BIMi rakendamise vajalikkust määratleda mitmest aspektist lähtuvalt. Juhul kui vastuste osakaal tervikuna oli rohkem kaldu BIMi teadlikkuse poole (üldjuhul valikvastustega küsimuste esimesed variandid, BIM nõuded sektsioonis), siis BIMi rakendamine on ilmselgelt vajalik, et tagada antud vastuste sihipärane elluviimine. Samas, kui valikuteks osutusid just nimelt tagumise otsa vastused, siis see ei tähenda, et BIMi rakendamine pole õigustatud, vaid esmalt on vaja tõsta BIMi teadlikkust - osaleda koolitustel, piloteerida jne.


Last modified: Monday, 3 February 2020, 2:36 PM