Sissejuhatus staadiumisse


Selles projekti algstaadiumis on tellija alustanud määratlema oma projekti ärimudelit ning strateegiat ühes muude projekti põhinõuete ja eesmärkidega. Tõenäoliselt on tellija hakanud kokku panema ka projekti meeskonda, kes aitavad projekti ellu viia. BIMi tähenduses on tegemist väga kriitilise lähtepunktiga, kuna just siin luuakse koostööpõhise ja andmekeskse lähenemisviisi väärtuspakkumine ja soovitud tulemused. BIMi investeeringutasuvuse kindlakstegemiseks peaks tellija analüüsima nii BIMi rakendamise vajalikkust (millises mahus) kui ka teostama tasuvusuuringu BIMi rakendamiseks. See annab sisendi nii tema teadlikkusest BIMi kasutuselevõtu kohta kui on ka sisendiks edasise strateegia kujundamisel.  Standard ISO 19650-2 sätestab, et selles staadiumis üldjuhul geomeetrilist mudelit kui sellist ei eksisteeri või juhul kui tegemist on olemasolevate ehitistega, siis saadakse lähteinfo varahaldusest (ingl asset information modelAIM).

Selles etapis algatatakse ka nn pehmete maandumiste protsess (ingl soft landings), milles sätestatakse tulemuseesmärgid ning vaadatakse läbi varasemate projektide õppetunnid ja käsitletakse neid strateegilise lühiülevaate osana.  Samuti tuleks kehtestada nõuded koostöö ja timmitud tööprotsesside tähenduses koos selge teabehaldusstrateegia ning ühtse andmehalduskeskkonna (ingl common data environment, CDE)” funktsionaalsete nõuete ja rakendamisega. Lisaks tuleks otsustada ja ette näha standardid ja protsessid, mida tuleb kasutada teabehalduses ja andmete edastamisel.

Arvesse tuleks võtta informatsiooni turvalisusega seotud küsimusi kogu ehitise eluea jooksul. See peaks määratlema sobivad ja proportsionaalsed meetmed teabe kadumise või avalikustamise ohu vähendamiseks, mis võib mõjutada töötajate ning teiste kasutajate turvalisust ning ohutust, kes on kokku puutes ehitatud vara või selle teenustega.

Tellija on hakanud määratlema teabe- ja andmenõudeid, et toetada projekti üleandmise- / tegevusstrateegiat ning toetada otsustusprotsessi. Need vajadused tuleb määratleda esmaste kohtumiste jooksul ühes teenuse väljakujundamise faasiga. Tuleks määratleda andmenõuded integreeritavatele andmetele, näiteks korrashoiu platvormist lähtuvalt (või selle valimiseks) ning tagada projekti jooksul kogutavate andmete haldussuutlikkus (võimekus), nende eest vastutavad osapooled ning ajakava. On oluline, et testitakse kogu tarneahela suutlikkust ning võimekust BIMi ja informatsiooni haldamise tähenduses.

Staadiumi olulisemad tegevused

 1. BIMi rakendamise vajalikkuse määratlemine
 2. BIMist saadava kasu hindamine (investeeringute tasuvus lähtuvalt kvantitatiivsetest ning kvalitatiivsetest nõuetest)
 3. Informatsiooni haldamise ning CDE strateegia määratlemine
 4. BIM / AIM / GIS strateegiate määratlemine
 5. Ehitatud varadega seotud turvastrateegia määratlemine
 6. Pehme maandumise lähenemisviisi määratlemine
 7. Projekti elukaareülese protsessikaardi koostamine

Olulisemad standardid

 • EVS-EN ISO 19650-1 ning EVS-EN ISO 19650-2
 • UK BIM Level 2 spetsifikatsioonid

Olulised verstapostid

 • Kas läbi on viidud BIMi kasutamise vajaduse analüüs?
 • Kas läbi on viidud investeeringute tasuvusanalüüs?
 • Kas välja on töötatud informatsiooni haldamise strateegia ning ühtse andmehaldusplatvormile seatavad nõuded (ingl common data environment)
 • Määratle projekti BIM / AIM / GIS strateegiad
 • Loo projekti elukaareülene protsessikaart
 • Määratle nn pehme maandumise võimalused:
  • Mis on projekti ärimudel, loetle vajalikud tulemuslikkuse eesmärgid loodavale varale / ehitisele
  • Määratle olulised tulemusnäitajad ning edukuse mõõdikud, kasutades olemasoleva hoonete / infrastruktuuri varade järelkasutuse hinnanguid (ingl post occupancy evaluation, POE)
  • Tee kindlaks kõigi sidusrühmade vajadused projekti varade funktsionaalsest, toimimise ning haldamise vaatepunktidest (ingl asset information requirement, AIR)
  • Viige läbi sidusrühmade kaasamine,kasutades varasemat kogemust olemasolevatest infonõuetest, varadest ning valdkonna juhtumiuuringutest
  • Nimetage tellija esindaja, kes paneb paika, teostab järelevalvet ning haldab pehme maandumise protsesse varade infonõuete tagamise tähenduses
  • Kaardista projekti ning varade informatsiooni edastamiseks vajalikud nõuded, koolitusvajadus, süsteemid ning protsess.
  • Määratle projekti tööetappide informatsiooni/andmete edastamise vahetuspunktid (olulised tulemuslikkuse näitajad, varade andmed, vastused põhiküsimustele)
  • Tehke kindlaks toimivusmõõdikud, kriteeriumid ning metoodika varade tootluse mõõtmiseks nende kasutamise staadiumis
  • Hinnake nõudeid projekti teabe edastamiseks varade infomudelitesse ning nende integreerimist elektroonse dokumendihaldamise või digitaalsesse ehitise korrashoiu süsteemi (ingl electronic document/data management system = EDMS, computer-aided facility management = CAFM)
  • Kehtestage nii kapitali kui tulude/tegevuskulude esialgsed sihtkulud (see on suurim võimalik kulu, mis võimaldaks rahuldada kasutaja vajadusi ettevõtte sihtkasumi, prognoositud sihthinna ja müügimahu baasil - ingl target cost)
  • Valmistage ette kapitali- ja tegevuskulude eelarved, sealhulgas meetod elukaareüleseks kulude hindamiseks
 • Määratle ehitatud vara turvalisuse strateegia
  • Hinnake vajalikku turvatundlikkuse taset/ulatust
  • Hinnake turvariske, mis seotud ehitatud varaga tervikuna või selle osaga (sh hinnake väärtust, kaotuse mõju, ohte, nõrku kohti)
  • Otsustage sobivate ning proportsionaalsete leevendusmeetmete mõõdikud, mis on proportsionaalsed riskiohuga
  • Pange paika konkreetne organisatsiooni turvalisusega seotud strateegia, ehitatud vara majandamiskava
  • Rakendage sobivaid ning üksteisega proportsionaalseid põhimõtteid, protsesse ning protseduure
  • Määrake varade turvanõuded ning töötage välja strateegia, mis tagab nende pideva hindamise suutlikkuse opereerimise staadiumite ajal
  • Hinnake ehitatud varade turvaülema töökoha loomist ning palkamist kohe projekti alguses

Korduma kippuvad küsimused

Tüüpilise ehitusprojekti vältel vahetatakse üksteisega suurel hulgal andmeid ning informatsiooni. Korduma kippuvate küsimuste sektsioon aitab kaardistada minimaalseid infonõudeid lähtuvalt projektis staadiumist viisil, et need oleksid seotud äriprotsesidega. Sisuliselt annavad vastused sedalaadi küsimustele suunised, millal saab ühelt tööprotsessilt (tegevuselt) liikuda järgmise juurde.

 • Küsimus: Olukorras, kus kavandatav projekt on juurdeehitus või olemasoleva renoveerimine (rekonstrueerimine), siis kuidas uued tegevused integreeritakse/koordineeritakse olemasolevate teenustega?
  • Vastus: Olemasolevate teenuste/liideste osas viiakse läbi 3D mõõdistus.
 • Küsimus: Kuidas esitletakse ettepanekuid tellijale?
  • Vastus: Esitletakse kui koondmudelit, milles eksisteerivad erinevad komponentide tasemed (grupid) konstruktsiooni kui tehnosüsteemide lõikes, mis lähtuvad konkreetsest standardist. Lisaks saab esitleda 3D visualiseerimist, milles kasutaja saab ise ringi liikuda. Kuvatakse ka ajakava, mis ja millal on planeeritud. Esitletakse üldine simulatsioon, milles on lahendatud tehnosüsteemide põhimõtteline tööpõhimõte. Kaasatakse spetsifikatsioonid, mis näitavad, et kavand vastab seatud nõuetele.
 • Küsimus: Kas projekti asukohas eksisterivad mingid eritingimused/takistused?
  • Vastus: Asukoha eelnev läbivaatus. Omandamise küsimused. Erinevad kooskõlastused.
 • Küsimus: Kas me püsime ajagraafikus?
  • Vastus: 4D simulatsiooni näitamine. Kriitilise tee (ingl critical path) programm, resssursimaatriks, s-kõver (kumulatiivne graafik projekti parameetri vs aeg tähenduses).
 • Küsimus: Kas praegune disain vastab funktsionaalsetele nõuetele?
  • Vastus: Läbilõike 3D mudelid, alade/ruumide vastavusse viimine, simulatsioonid/analüüsid, järelhoolduse uuringud, katsetuste sertifikaadid.
 • Küsimus: Kas hanke strateegia on defineeritud ning joondatud informatsiooni strateegiaga?
  • Vastus: Hanke strateegia ülevaatamine, rahastamistingimused, tööandja infonõuded.
 • Küsimus: Kas juhendmaterjale on järgitud?
  • Vastus: Vastused näidisküsimustele. Tellija infonõuete loomine. BIMi kasutamise kaardistamine. Investeeringute tasuvusuuring.Last modified: Sunday, 3 May 2020, 11:01 AM