Sissejuhatus kursusesse

Tere tulemast e-kursusele " BIM I ehk BIM hoonete ehituses" !

Tänasel päeval on ehitusinfo modelleerimine muutunud üha populaarsemaks nii arhitektide, inseneride kui peatöötvõtjate seas. Põhjus selleks on ilmne. Nimelt on globaalsed trendid viinud selleni, et projektid muutuvad üha keerukamateks, samas kui tehnoloogia võidukäik aitab erivaldkondade professionaalidel töötada tulemuslikumalt ning tõhusamalt. Just siin tulebki mängu BIM (building information modelling). BIM on intelligentne, mudelil baseeruv protsess, mis liidab arhitektuuri-inseneeria-ehituse valdkonna professionaale viisil, et nad saaksid efektiivsemalt projekteerida, ehitada ning teostada hoonete, infrastruktuuri korrashoidu.


BIM-i kasutamise läbi loovad arhitektid/insenerid digitaalse 3D mudeli, mis kaasab andmeid nii füüsikaliste kui funktsionaalsete karakteristikute tähenduses. BIM-i võimekus seisneb ennekõike koostöös, milles arhitektid, insenerid ning peatöövõtjad jagavad koordineeritud mudeleid, selgitamaks, kuidas nende panus sobitub projekti kui tervikusse, mis omakorda aitab erinevatel osapooltel töötada senisest efektiivsemalt.

Mudeli andmestik defineerib projekteeritud elemendid ning loob omavahelise käitumisreeglistiku ning suhestumise erinevate mudeli komponentide vahel. Seega, kui mudeli elementi muudetakse, siis uuendatakse ka kõiki selle elemendiga seotud vaateid, sealhulgas lõikeid, vertikaale ning paberilehe vaateid. Mudelis olevat infot saab kaasata selleks, et projekti parendada enne, kui seda hakatakse reaalselt välja ehitama. See aitab luua paremaid allhankeid ning kooskõlastusi läbi hüperrealistlike visualiseeringute, et projektiga seotud kavatsus oleks üheselt mõistetav ka ehitusplatsi tähenduses. Aga üks olulisemaid aspekte on hoida mudelit intelligentsena selle eskiisist kuni väljaehitamiseni.

BIM pakub ligipääsu projekti ehitatavuse küsimustele, et seeläbi parendada ehitusetapi tulemuslikkust ning tõhusust aga samas pakkudes ka paremat arusaama ehitise funktsioneerimisest ning korrashoiust tulevikus. Tellija saab BIM-i kasutada ennetava hooldusgraafiku loomiseks, varahalduseks ning rajatise kui terviku haldamiseks, sealhulgas käsitlemaks võimalikke renoveerimisega või lammutamisega seotud projekte.

Kui töötada BIM-i põhimõtete järgi, väheneb projektiga seotud risk, paraneb projekti elluviimisplaan, saavutatakse kulude kokkuhoid ja see kõik väljendub projekti paremas lõpptulemuses. Tänast BIM-i kasutuselevõttu hoogustavad erinevad pilveteenustel baseeruvad lahendused, mis aitavad projektmeeskondadel koostöötada täiesti uutel viisidel. Just globaalne trend on see, miks arhitektuuri/inseneeria/ehituse valdkond on täna suures muutumises. Ja ta tõesti vajab seda, sest ehitusvaldkonna üldine efektiivsus on olnud tehnoloogiate pidurdamatul arenemisel endiselt püsinud muutumatuna.

Ettevõtted, kes soovivad võita rohkem pakkumisi, edastada projekte senisest efektiivsemalt ning projekteerida paremaid ehitisi, vajavad võimekaid lahendusi ning seniste (aegunud ning ebaefektiivsete) tööprotsesside muutmist. Seda võimalust just BIM pakubki.

Kursus "Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I) " käsitleb BIM-i mõistet nii teoorias kui praktikas (hoone projektide tähenduses). Lisaks põgusale BIM-i protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIM-i rakendamise aspektidele hoonete valdkonnas. Kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii eskiisi (mahumudeli) osatähtsust mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist eel- ja põhiprojekti staadiumisse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, kokkulangevusanalüüside (vastuolude kontroll) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid/veebiseminarid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTech avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis/veebiseminaris.


Mis on kursuse taust?

  • 2018 - Antud e-õppe kursus on alguse saanud TalTech õppekavade reformist 2017. aastal, mil "BIM I" õppeaine sai uue ainekava koodi (EPX5531) ning muutus ka kursuse maht (varasema 4 EAP asemel 6 EAP). 2018 kevad oli ka esimene kord kui antud õppeainet esimest korda uue ainekava koodiga oli võimalik deklareerida. Õppeaine loodi sisuliselt nullist täielikult uute õppemoodulite ja õppematerjalidega. Õppeaine töötati välja koheselt kui e-õppe kursus, milles korralised kontakttunnid olid planeeritud vaid esimestele õppenädalatele. Kuna paralleelselt jäi alles vana õppekava koodiga aine (EPJ0051), siis suunati ka seda õppeainet deklareerinud uuele e-õppe kursusele, kuid seonduvalt erineva kursuse mahuga on olnud kodutööde maht erinev (samad kodutööd, kuid maht väiksem, mida tuleb välja modelleerida).
  • 2019 - E-kursus sai e-õppe kvaliteedimärgi (olles ka aasta e-kursuse kandidaatide nimekirjas).
  • 2021 - Kursus toimub vaid uue õppekava koodi järgi (EPX5531). Kevad 2021 osalevad samal kursusel ka Tartu Kolledži tudengid, kes küll deklareerivad õppeaine NTS1880, kuid Moodles registreeruvad samuti kursusele EPX5531 (omaette võtmega). 


Kursuse ülesehitusest

E-kursuse esimene moodul "Sissejuhatus" sisaldab olulist infot ehitusinfo modelleerimise taustast nii teoorias kui praktikas tõestatud tööprotsessidena. Järgnevad viis moodulit on aga praktilise iseloomuga, kus iga osaleja saab peale ülevaatlike videote äravaatamist ise näidatud tööprotesse viimistleda (eeldab tarkvara olemasolu/installeerimist oma masinasse). Moodulites esitatud info kinnistamiseks tuleb läbida ka interaktiivsed testid. Selle baasil moodustub koondhinne. Viimane õppemoodul kaasab kursuse projekti lõppviimistlust, esitluse koostamist, mis baseerub varasemate moodulite kodutöödel.

Kursuse põhitegevused on järjestatud ning neid ei saa suvalises järjekorras läbida (näiteks kui eelmine põhitegevus on sooritamata). Sellekohase märke leiad iga tegevuse juures, mis siis eeldab eelmise tegevuse läbimist. Kursuse õppeprotsessi kirjeldavad ka "Õpijuhis" ning "Tegevuskava". Loe neid hoolikalt!

Kursusel osalejana ootan Sinult esmalt lühikest eneseanalüüsi ning enesetutvustust. Leiad need "Sissejuhatavast" moodulist. Eneseanalüüs on valikvastuste vormis küsitlus, mis määratleb sinu tänase BIM-i teadlikkuse (või tausta). Lisaks analüüsid sa ennast kui õppijat. Eneseanalüüs ei ole avalik. Seejärel saad ennast paari lausega tutvustada teistele kursusel osalejatele läbi "Enesetutvustus" foorumi sissekande. Soovi korral võid peegeldada eneseanalüüsis valitud variante ning märkida üldsõnaliselt ka ootustest kursusele.

Iga kursuse element, kus Sinult oodatakse tegutsemist, sisaldab alati ka lisajuhiseid, mida täpsemalt tegema peaksid. Lisaks juhatab igat moodulit sisse üldine ülevaade, kus samuti märgitud lühiülevaade mooduli eesmärkidest ning kontrollvormist.

Pane tähele, et foorum on ka eelistatum liik küsimuste esitamiseks. Sest sama probleem võib olla teistelgi, mistõttu on nii küsimustele ka efektiivsem vastata. Pealegi võib teistel osalejatel olla esitatud küsimuse kohta oma enda isiklik arvamus või parem ettepanek. Üldise küsimuste esitamiseks kasutada sissejuhatava mooduli üldfoorumit "Üliõpilase foorum (küsi nõu õppejõult või teistelt osalejatelt)".

  

Head osalemist! 

Raido Puust, MSc, PhD
raido.puust@taltech.ee


Esipildid: Väljavõtted kursusel kasutatavatest näidisfailidest ning Bradley Hook, https://www.pexels.com/photo/sky-woman-clouds-girl-123335/ (06 - Projekt).


Last modified: Friday, 15 January 2021, 3:25 PM