Õpijuhis

1. Õppetöö sisu ja ajakava

Õppetöö koosneb kontakttundidest (esimestel õppenädalatel) ja iseseisvast tööst. Iseseisvate tööde soovituslik ajakava on esitatud allolevas tabelis. Täpsemalt vaata tegevuskavast. Semestri lõpus toimub jooksva töö tulemusel saadud projektide esitlus, mis kaasab projekti kõiki vaheetappe (õppemooduleid). Täpsemad miinimumnõuded iga vaheetapi lõikes on esitatud vastavas õppemoodulis.

 Nädal    Teema
 1-3
   Sissejuhatus “BIM teedeehituses“ olemusse.
 4-5    01 - Ruumiline planeerimine. Infrastruktuuri planeeringu eskiismudeli loomine, Eskiismudeli visualiseeringud (Autodesk InfraWorks, Civil 3D, ReCap näitel).
 6-7    02 - Eel- ja põhiprojekt. Eskiismudeli ülekandmine põhiprojekti loomise tarkvarasse. Intelligentse infrastruktuuri mudeli loomine (Autodesk Civil 3D näitel).
 8-9    03 - Tööprojekt. Sõidutee rekonstruktsiooni projekti arendamine (Autodesk Civil 3D, Trimble Connect, Infrakit näitel).
10-11    04 - Virtuaalne mudel / ehitamine. Ehitusmahtude väljavõtted (Autodesk Navisworks näitel). Virtuaalne ehitusmudel, kokkulangevuse analüüs (Autodesk Navisworks näitel). 4D/5D simulatsioonid (Autodesk Navisworks näitel).
 12    05 - Visualiseerimine & VR. Infrastruktuuri mudeli visualiseerimine, animatsioonid (Autodesk 3ds Max näitel). Virtuaalse mudeli sidumine 3D mängumootoriga (Autodesk 3ds Max Interactive näitel). Kõikide kodutööde esitamise tähtaeg.
13-16    06 - Projektipõhine koostöö. Projekti lõppviimistlus, Mudelpõhine koostöö. Lõpphindamine.


2. Iseseisva töö kirjeldus ja kontroll

Semestri alguses toimuvaid kontakttunde täiendab e-kursus Moodle e-õppekeskkonnas, mis on üles ehitatud e-kursuse põhimõttel, seega läbitav iseseisvalt. Iga põhiteema kohta esitatakse küsimusi foorumis ning vastatakse teiste poolt esitatud küsimustele, esitatakse iseseisvalt lahendatud mudelprojekteerimise ülesandeid, sooritakse test, teostatakse eneseanalüüs seni kogetu baasil. Õppejõud annab jooksvat tagasisidet igale esitusele (üleslaaditav fail). Hinnatavad tegevused annavad kursuse osapunkte lähtuvalt hindamiskriteeriumitele. Kõik iseseisvad tööd peavad olema eraldiseisvalt arvestatud (ka siis kui tähtaeg on möödunud). Kursus lõpeb projekti esitlusega. Põhimõtteline kursusel osalemine on esitatud alljärgneval plokk-skeemil.3. Hindamiskriteeriumid

Üldised hindamiskriteeriumid on leitava ainekava kaardilt (vt ÕIS-i linki "Sissejuhatus" plokist). Siinkohal on esitatud vaid nende laiendatud vaade jooksva semestri tähenduses (hindamiskomponentide osakaalud lõpphindest). Pane tähele, et osapunktide kaalu ning jooksva soorituse andmed leiad ka kursuse hinnete lehelt.

  Nr  
 Hindamiskomponent   Osakaal  
1 Foorum - küsimuste esitamist ning vastamist hinnatakse nende konstruktiivsuse vaatepunktist. 15
2 Kodutööd - näiteülesannete iseseisvad lahendused hinnatakse lähtuvalt selle korrektsusest. 40
3 Testid - küsimusi hinnatakse õige/osaliselt õige/vale põhimõttel.
40
4 Projekt - projekti hinnatakse lahenduse korrektsuse, selle esitluse oskusest lähtuvalt. 5
   Kokku:    100 %

4. Õppematerjalid

  • BIM Handbook (Eastman, C.; Teicholz, P.; Sacks, R.; Liston, K. 2018) (soovituslik lisamaterjal, TalTech raamatukogu link);
  • Vaba juurdepääsuga õppematerjal, mis on kättesaadav e-õppe keskkonnast.


5. Ligipääs kursusel kasutatavale tarkvarale

Kursusel osalemiseks on vajalik ligipääs Autodesk tarkvarale. Sul on kõiki, kursusel käsitletud tarkvarasid võimalik kasutada Autodesk tudengi konto alt (tasuta). Kui sul veel pole Autodesk tudengi kontot. siis vastava juhendmaterjali selle loomiseks leiad Sissejuhatus plokist. Veendu, et lood tudengikonto või omad kommertsligipääsu kõikidele nimetatud toodetele. Juhul kui lood nn demo konto ja mitte tudengi konto, on üldjuhul kõik Autodesk tarkvarad kasutatavad vaid 30 päeva ja seega võid järsku avastada, et ei saa kodutööd tähtajaks esitada, sest litsentsi aeg on saanud ümber. Palun veendu, et sellistel puhkudel varuksid aega, et tudengi konto oleks eelnevalt loodud, sest see ei ole mõjuv põhjus tähtaja pikenduse saamiseks (kõik tudengi litsentsid on üldjuhul 3-aastase kehtivusega). MS Office kasutamise võimalus on soovitatav, kuid mitte ilmtingimata vajalik. Mõned kursusel käsitletavates videotes luuakse raporteid, mille tarvis on vajalik MS Office olemasolu. Siiski võib selles osas vaadata ka lõpptulemust näiteks vabavaralise, LibreOffice tarkvaradega. Lisainfot vajalike tarkvarade kohta koos viidetega leiad Nõuded tarkvarale/riistvarale juhisest.


6. Õppetöö läbiviija kontaktid

  • Raido Puust, MSc, PhD
  • raido.puust@taltech.ee

Palun kasutada küsimuste esitamiseks foorumit ("Sissejuhatus" sektsioonis), mis puudutab jooksvat õppetööd. Foorumi postitustele ("Sissejuhatus" plokis) vastab õppejõud üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes) ning iseseisva töö esitamist kontrollib ning annab tagasisidet üldjuhul 24 h jooksul (tööpäevade lõikes), kui pole sätestatud teisiti (nt lähetused jmt, mis fikseeritakse "Õppejõu üldised teated" foorumis).


  

Last modified: Monday, 25 January 2021, 12:42 PM