Tänasel päeval on ehitusinfo modelleerimine muutunud üha populaarsemaks nii arhitektide, inseneride kui peatöötvõtjate seas. Põhjus selleks on ilmne. Nimelt on globaalsed trendid viinud selleni, et projektid muutuvad üha keerukamateks, samas kui tehnoloogia võidukäik aitab erivaldkondade professionaalidel töötada tulemuslikumalt ning tõhusamalt. Just siin tulebki mängu ehitusinfo modelleerimine (ingl building information modelling ehk lühendatult: BIM). BIM on intelligentne, mudelil baseeruv protsess, mis liidab arhitektuuri-inseneeria-ehituse valdkonna professionaale viisil, et nad saaksid efektiivsemalt projekteerida, ehitada ning teostada hoonete, infrastruktuuri korrashoidu. 

Mini e-kursused "BIMi baasteadmised" käsitlevad BIMi mõistet ning selle tänaseid rakendusvõimalusi lähtuvalt ehitise elukaares osalevast rollist, osalejast. Need mini e-kursused on ennekõike suunatud esmatutvujale, kes alles on tegemas esmaseid samme BIMi kasutusele võtuks oma tänastes tööprotsessides, kuid kindlasti leiab uut ja huvitavad ka see, kes täna juba on BIMi põhiseid projekte ellu viinud. 

Tegemist on riikliku koolitustellimusega seotud e-õppe kursustega, mis kaasavad 7 alamkursust, millele registreerutakse eraldiseisvalt vastavalt täiendõppe soovile. Lisainfo: https://taltech.ee/taiendusoppija/


Tänasel päeval on ehitusinfo modelleerimine muutunud üha populaarsemaks nii arhitektide, inseneride kui peatöötvõtjate seas. Põhjus selleks on ilmne. Nimelt on globaalsed trendid viinud selleni, et projektid muutuvad üha keerukamateks, samas kui tehnoloogia võidukäik aitab erivaldkondade professionaalidel töötada tulemuslikumalt ning tõhusamalt. Just siin tulebki mängu BIM (building information modelling). BIM on intelligentne, mudelil baseeruv protsess, mis liidab arhitektuuri-inseneeria-ehituse valdkonna professionaale viisil, et nad saaksid efektiivsemalt projekteerida, ehitada ning teostada hoonete, infrastruktuuri korrashoidu.

BIM-i kasutamise läbi loovad arhitektid/insenerid digitaalse 3D mudeli, mis kaasab andmeid nii füüsikaliste kui funktsionaalsete karakteristikute tähenduses. BIM-i võimekus seisneb ennekõike koostöös, milles arhitektid, insenerid ning peatöövõtjad jagavad koordineeritud mudeleid, selgitamaks, kuidas nende panus sobitub projekti kui tervikusse, mis omakorda aitab erinevatel osapooltel töötada senisest efektiivsemalt.

Kursus "Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I) " käsitleb BIM-i mõistet nii teoorias kui praktikas (hoone projektide tähenduses). Lisaks põgusale BIM-i protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIM-i rakendamise aspektidele hoonete valdkonnas. Kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii eskiisi (mahumudeli) osatähtsust mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist eel- ja põhiprojekti staadiumisse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, kokkulangevusanalüüside (vastuolude kontroll) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid/veebiseminarid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTech avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis/veebiseminaris.


Infrastruktuuri (teedeehituse) mudelpõhist lähenemisviit on aja jooksul püütud kirjeldada mitme erineva akronüümi või mõistega - Virtual Design and Construction - VDC (virtuaalne projekteerimine ja ehitamine) või siis Civil Information Management - CIM (tsiviilehitusinfo haldamine) ja need on endiselt kasutusel. Samas on ehitiste valdkonnas saanud samalaadse protsessi sünonüümiks Building Information Modeling - BIM (ehitusinfo mudel/modelleerimine), mistõttu see on muutunud vaata et sidesõnaks. Juhul kui soovitakse eraldi täpsustada, et ehitusinfo modelleerimisest räägitakse infrastruktuuri (teedeehituse) kontekstis, võib kohatada ka mõistet BIM for Infrastructure (BIM teedehituses) või lühendatult lihtsalt InfraBIM.

BIM muutis paradigmat või viisi, kuidas hooneid projekteeritakse/hallatakse ning nüüd on infrastruktuuri kord kätte jõudnud (õigem oleks öelda, et see käib juba mõnda aega täie hooga). See on muutmas infrastruktuuri projekti edastusviise ning valdamist. Piirideta parendamisvõimalust nähakse nii tootlikkuses, maksumuses kui infrastruktuuri projekteerimises, ehitamises ning varahalduses.

Vanad, iganenud töövõtted ei ole piisavad ning varsti pole nendega enam midagi peale hakata, kui valitsus, avalikkus ning erakapital saab aru BIMi võimalustest vähendada haldamiseks vajalikke kulusid tagamaks puudujääk projekti finantseeringus, et rahuldada üha kasvavat infrastruktuuri nõudlust.

Antud e-kursus käsitleb BIMi mõistet teedeehituse kontektstis nii teoorias kui praktikas. Lisaks põgusale BIMi protsesside lahti seletamisele, keskendutakse seejärel BIMi rakendamise aspektidele infrastruktuuri valdkonnas. E-kursus koosneb kokku seitsmest moodulist, millest kuus on väga praktilise iseloomuga, kus vaadeldakse nii ruumilist planeerimist (eskiisi loomist) mudelpõhises projekteerimises, selle ülekandmist põhiprojekti loomise tarkvarasse ja seejärel selle täpsemat arendamist kuni mahtude väljavõteteni, 4D/5D simulatsioonideni, vastuolude kontrolli (kokkulangevuse analüüside) loomiseni ja mõistagi projekti visualiseerimiseni / animeerimiseni ja projekti jagamise aspektidele avalikkuse, tellija ja teiste otsustajatega.

Kursus eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Kontakttunnid/veebiseminarid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTechis ka avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses kontakttunnis.

  Ajas on ehitusprojektide realiseerimine muutnud keerulisemaks ja dünaamilisemaks. Klassikalised meetodid ei ole enam piisavad ning paljud ehitusega seotud huvigrupid on hakanud otsima alternatiivseid ideid ja võimalusi ehitusprojektide elluviimiseks. Nimetame siinkohal mõned olulisemad: timmitud ehitus (lean construction), ehituse automatiseerimine, LEEDBREEAM, integreeritud projektiteostus, innovaatilised ehitusele suunatud infosüsteemid ja mõistagi ehitusinfo modelleerimine (edaspidi BIM). Antud kursus keskendub BIM-i rakendusvõtete õppimisele läbi ehitise (hoone, infrastruktuur) elukaare. Kursuse õppemoodulid esitavad projektiga seotud staadiumite laiendatud vaate.

Kursus "Ehitusinfo haldamine ja modelleerimine (BIM II) " käsitleb BIM-i läbi projekti elukaare. Kursus koosneb kokku kaheksast õppemoodulist, millest seitse on praktilise iseloomuga, kus nii individuaalsete- kui grupitöö vormis tutvutakse projekti staadiumi omapäradega, ning viimistletakse erinevaid töövahendeid kasutades, teksti analüüsi või modelleerimise töövõtteid puudutavaid iseseisvaid töid. Kursusel osalemine eeldab baasmodelleerimise oskust, mida käsitleb eeldusaine "Ehitusinfo modelleerimise alused (BIM I)või "Infrastruktuuri modelleerimise (InfraBIM) alused". Kursusel osalemiseks on vaja eelneval kursusel loodud mudeleid, mida siin kursusel kasutatakse lähtematerjalidena. 

Kursus on 100% e-õpe ja seega eeldab aktiivset e-kursusel osalemist (testid, foorumites osalemine, iseseisvad tööd jne). Veebitunnid toimuvad vaid semestri esimestel nädalatel. Kursusele on ligipääs külalisena, kuid täiemahuliseks kursuse läbimiseks on vajalik õppeaine deklareerida (korraline tudeng ja/või TalTech avatud ülikooli vahendusel). Kursusele registreerumise võtit jagatakse esimeses veebitunnis.

 

Õppeaine "Veetorustikud ja modelleerimine" käsitleb tänaseid tehnoloogilisi lahendusi veemajanduses, mis said alguse juba ca 3'500 aastat tagasi, kui kreetalased konstrueerisid esimese, torustikul põhineva veeedastussüsteemi. Tänasel päeval omab veetorustike modelleerimine üha kriitilisemat tähtsust nii disainis, opereerimises kui ka turvalisusega seotud küsimustes. Kaasaegsed, mudelitel põhinevad, tehnoloogiad võimaldavad saavutada eesmärke senisest tõhusamalt kui eales varem.

"Veetorustikud ja modelleerimine" on ennekõike praktiline aine, mille üks olulisemaid väljundeid on oskus ise midagi teha (näiteülesanded, reaalne projekt) ja seda läbi kaasaegse tehnoloogia, mis on hädavajalik nimetatud vallas töötamiseks (veevõrgu projekteerija, modelleerija, opereerija). Kursust viiakse läbi suuresti e-õppena, mis tähendab seda, et tegemist on ka hea täiendõppe kursusega väljaspool ülikooli olevatele huvilistele (projekteerimisfirma, veevõrgu ettevõtted).

Veebipõhiselt on kursus ligipääsetav ka külalisena (ei eelda registreerumist), kuid täielikuks ligipääsuks ning õppeprotsessis osalemiseks (foorumis osalemine, kodutööde esitus jne) on vajalik õppeaine deklareerida ning registreeruda kursusele õppejõu poolt antud võtmega (edastatakse esimeses kontakttunnis).  

Net-UBIEPi eesmärk on parendada ehitiste energiatõhusust, suurendades ja ergutades ehitusinformatsiooni modelleerimise ja mudeli (inglise keeles Building Information Modelling, edaspidi BIM) kasutamist ehitise elukaare erinevates staadiumites. BIMi kui ehitusprotsesse toetavat vahendit kasutatakse ehitise kavandamisel, projekteerimisel, ehitusel, haldamisel ja hooldamisel, renoveerimisel ja lõpuks ka lammutamise ajal.
  
 

  
BIMi kvalifikatsioonimudelite kasutamine aitab ületada lõhet olemasolevate ehituselukutsete energiatõhususe kompetentsis. Iga BIMi kvalifikatsioonimudel koosneb BIMi koolituskavast ja kvalifikatsiooni ja/või tõendamise kavast. Net-UBIEPi projekt suurendab vähemalt kuue ehitusvaldkonna osapoole energiatõhususe kompetentse: BIMi hindaja, BIMi hoonehaldur, BIMi valdkonna juht, BIMi koordinaator, BIMi modelleerija, BIMi kasutaja. Projektide käigus parandavad oma energiatõhususe pädevust ligikaudu 1000 BIMi hindajat ja BIM kinnisvara haldurit; 1000 BIM valdkonna juhti, BIMi koordinaatorit ja BIMi modelleerijat oskavad rakendada BIMi energiatõhususe nõuete täitmiseks; 1100 BIMi kasutajat oskavad lugeda BIMi mudeleid, mis hõlmavad energiaalaseid nõudeid.